Sisukord

FINANTSTREFF 2018

Jaga

Pildid / - 2018 Finantstreff ver1


Eeltutvustus

 

FinantsTreff 2018 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! 

Finantstrefil toimuvad avaettekande järgselt loengud kolmes saalis paralleelselt. Esmakordselt oleme lisaks maksu- ja raamatupidamise valdkonna saalidele loonud spetsiaalsaali siseaudiitoritele! Eesti parimad audiitorid ja maksuspetsialistid, tippjuristid ning teisted finantsala spetsialistid keskenduvad lühikestes, haaravates ettekannetes kõige olulisemale infole, milleta igapäevases töös täna enam hakkama ei saa! 

 • Toome Teieni aktuaalsed maksumuudatused.
 • Kõneleme muudatustest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda.
 • Audiitorid jagavad oma tähelepanekuid ning soovitusi seoses eesseisva majandusaasta aruandega.
 • Siseaudiitoreid ootavad ees praktilised töötoad.
 • Paralleelsaalid jagunevad aktuaalsete juriidiliste ning raamatupidamislike küsimuste vahel, toimuvad spetsiaalettekanded tegevjuhtidele ning juhatuse liikmetele. 

Finantstreffi võlu seisneb selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad! 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 12 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Sihtrühm

Era- ja avaliku sektori raamatupidajad, finantsistid, siseaudiitorid ning ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.


Teemad

Trefipäeva juhivad ja modereerivad

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling

Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe

Kultuuriministeeriumi valitseemisala siseauditi  juht

Pildid / - Ree Teinberg 113x113

Ree Teinberg

Audit & Consult vandeaudiitor

 

 

Rahapesu protseduurireeglite, riskimudeli ja sisekordade kehtestamine

Pildid / - Allan Kubu 2018

Allan Kubu, Grant Thornton Baltic OÜ õigusnõustaja

27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse ning muutusid ka senikehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem), mis reguleerib tehingute tegijate tuvastamist ja ärisuhte seiret.

Oma ettekande käigus käsitleb Allan muutunud nõudeid, uusi kohustusi ning selgitab uue seaduse tagamaid läbi praktiliste näidete.

 Mis teeb tehingu osapoolest seotud isiku?

Pildid / - Maivi Ots 115

Pildid / - Toomas Pikamäe 115

Maivi Ots ja Toomas Pikamäe, Eversheds Sutherland Ots & Co 

Kaksikettekandes vaatlevad Maivi ja Toomas, kes on seotud isikud ning milliseid probleeme võivad tehingud nendega kaasa tuua? Maivi võtab vaatluse alla tsiviilvastutuse ning Toomas maksud ja kriminaalse, sh korruptsiooni poole. Missugused on praktikas tekkinud probleemid ning kuidas neid ennetada ja lahendada?

Tulumaksuseaduse muudatused 2018-2019

Pildid / - Aule Kindsigo 113x113

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ

Oma ettekandes käsitleb Aule 2019. aastal eesseisavaid muudatusi tulumaksuseaduse valdkonnas. Mida uut on oodata erisoodustuste maksustamisel? Missugused on didvidenidega seotud maksumuudatused?

Käibemaksuseaduse muudatused 

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling, Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja

2018. algusest jõustusid mitmed olulised käibemaksuseaduse muudatused ja 2019. aastal plaanitakse veel palju muudatusi vastu võtta. Nii muutusid sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestuse ja siseriikliku pöördmaksustamise reeglid. Jõustumist ootavad kinnisasja maksustamise, impordi pöördmaksustamise, elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamise ja vautšerite maksustamise reeglite muutused. Ettekandes antakse ülevaade, mida muudatused endaga kaasa toovad ja mida tuleb edaspidi tähelepanelikumalt jälgida.

Uuenduse e-maksuametis

Pildid / - Evelyn Liivamägi 113x113

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet

Uue e-maksuameti (e-MTA) arendustööd on käinud juba rohkem kui aasta. Oma ettekandes annab Evelyn Liivamägi ülevaate, mis on prioriteetsed suunad ning kuhu ümbertegemistega tänaseks jõutud on? 

Muudatused maksukorralduse seaduses

Pildid / - Tanel Ruusmaa

Tanel Ruusmaa, Maksu- ja Tolliamet

Muudatuste plaanitav jõustusmise aeg on 1. jaanuar 2019. Ettekandes käsitleme

 • tegeliku ühingujuhi vastutus – kes on ühingu tegelik juht ning millistel alustel ta vastutab maksuseadustest tulenevate kohustuste rikkumise eest
 • ametinimetuse, töötegemise koha ja tööaja määra kandmine töötamise registrisse
 • maksurevisjoni kaotamisega seotud muudatused
 • maksuintressi vähendamine ajatamisel ning maksuintressi arvestamata jätmine
 • automaatsed otsused – mis need on ning millistel juhtudel maksuhaldur neid väljastab

1-2-3 sise-eeskirjad korda

Pildid / - Anne Nuut

Anne Nuut, Antimar Audiitorid OÜ vandeaudiitor

Raamatupidamise sise-eeskiri on ajas elav dokument, kuid paraku näevad audiitorid liiga tihti sise-eeskirju, mis moraalselt vananenud on. Oma ettekandes jagab Anne juhiseid, kuidas koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes.

Raamatupidamise eristatavuse nõue riigiabi korral

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe, Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juht

Kui üksus tegeleb majandusliku ja mittemajandusliku tegevusega, peab tagama, et mittemajandusliku tegevuse riiklikku rahastamist ei saa kasutada majandustegevuse ristsubsideerimiseks. Seda tuleb Euroopa Komisjoni määruse kohaselt eelkõige tagada nii, et riiklikku rahastamist piiratakse mittemajandusliku tegevuse netokuludega (sealhulgas kapitalikulud), mis tehakse kindlaks raamatupidamisarvestuse selge eristamisega. Ehk siis lihtsamini öeldes, riigiabi saavad organisatsioonid peavad eristama oma raamatupidamises riigiabi saava valdkonna tulud ja kulud.
Räägime ettekandes, mis on majanduslik ja mittemajanduslik tegevus, millised on raamatupidamise eristatavusele esitatud nõuded ja kuidas seda korraldada ka Riigi Tugiteenuste Keskuse teenuse korral.

Tehingute seaduslikkuse töövõtt - kellele ja miks?

Pildid / - Ree Teinberg 113x113

Ree Teinberg, Audit & Consult OÜ vandeaudiitor

Oma ettekande käigus annab Ree ülevaate hangete auditeerimisel silmajäänud tähelepanekutest. Millisest seadusest tuleneb tehingute seaduslikkuse kontrollikohustus? Mis on selle asja sisu? Mida vandeaudiitor selles töövõtus kontrollib? Millised on hangete kontrollisüsteemi loomise ja läbiviimisega seotud soovitused siseaudiitoritele? 

Mida ütleb värske kohtupraktika?

Pildid / - Egon Talur

Egon Talur, advokaadibüroo Cobalt partner

Millised on olnud kohtuvaidlused, mida raamatupidajad ja finantsistid teadma peaksid? Mida ütleb värkse kohtupraktika maksude optimeerimise osas? Kui ettevõtte ja isiklik rahakott segamini on läinud? Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest – kes ja millal vastutab? Millal on rakendatav majandustegevuse keelamine?

Mida peab raamatupidaja teadma töölepingu sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest?

Pildid / - Epp Lumiste 113x113

Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat

Anname ülevaate kuidas töölepingut sõlmida (milliseid andmeid küsida, mida soovitada töötajal teha jms) ja kuidas sõlmitud tööleping korrektselt lõpetada. Just töölepingu lõpetamisel soovib tööandja tihti töötajale vastu tulla, kuid alati saab selline heatahtlikus karistada. Toome elulisi näiteid, kus ebakorrektse töölepingu lõpetamise korral on töötaja pöördunud kahju hüvitamise nõudega töövaidluskomisjoni.

Mured ja probleemid materiaalse põhivara arvestamisel

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter, vabakutseline koolitaja

Kuigi võib arvata, et põhivara arvestuse reeglid on üsna selged, tekib praktilises elus ikkagi küsimusi. Näiteks: mida teha siis kui põhivara on 100% amortiseeritud, aga see on ikka veel kasutuses. Või mida teha siis, kui põhivara väärtus on kordades madalam tema turuväärtusest, kas võiks selle siis üles hinnata? Ettekande käigus otsibki Maire vastuseid nendele ja mitmetele teistele küsimustele, mis põhivara arvestusega seoses on üles kerkinud. 

Uus andmekaitsemäärus - kuidas tagada nõuete toimivus?

Pildid / - Anneli Teelahk

Anneli Teelahk, Elering AS jurist/andmekaitsenõunik

Uus andmekaitsemäärus on kehtinud enam kui pool aastat. Kogemuslugu annab ülevaate andmekaitse auditi läbiviimisest organisatsioonis, andmekaitseametniku koostööst audiitoriga ning andmekaitsesüsteemi ülesehitusest. Milles seisneb andmekaitseametniku roll? Milline võiks olla audiitori ja andmekaitseametniku koostöö andmekaitsega seotud protsesside olemasolu tagamise ja toimimise osas. 

Küberriskid, infoturve ja uued tehnoloogiad

Pildid / - Mari Jaager

Mari Jääger, Security Software OÜ infoturbeanalüütik

Organisatsiooni juhtimine, selles toimivad protsessid ja töötavad inimesed sõltuvad igapäevaselt tehnoloogilistest vahenditest ja nende kättesaadavusest. Kui varem toimetasime hunniku paberite, lauatelefoni ja kalkulaatoriga laua peal, siis täna on seal enamasti sülearvuti ja nutitelefon. Kusjuures, nutitelefon on tihtilugu asendamatu töövahend. Praegune kiire muutuste periood ja uued tehnoloogiad on endaga kaasa toonud ka uued ohud.
Tekivad küsimused: kui turvaline see uus tehnoloogia on? Kellele andmed kuuluvad? Kuidas ma toimetan siis, kui andmed ei ole kättesaadavad? Mida ma teen, kui minu organisatsiooni andmed on lekkinud?

Ettekanne uutest ohtudest ja kuidas organisatsioon end nende eest kaitsmiseks ettevalmistama peaks.

 

 


Aeg ja maht

15. novembril 2018 kell 10.0016.45
Järgneb ühine filmivaatamine. Filmivaliku täpsustame 1 kuu enne sündmuse toimumist!

PÄEVAKAVA

10.00-10.05         Avasõnavõtt
10.05-10.50         Rahapesu protseduurireeglite, riskimudeli ja sisekordade kehtestamine. Allan Kubu
10.55-11.35         Mis teeb tehingu osapoolest seotud iskud? Maivi Ots ja Toomas Pikamäe
11.35-11.45         meelelahutuspaus
11.45-12.35         Lõunapaus

 

MAKSUDE SAAL

RAAMATUPIDAMISE SAAL

KONTROLLIDE SAAL

12.35-13.15

Maksumuudatused tulumaksuseaduses 2018-2019. Aule Kindsigo

1-2-3 sise-eeskirjad korda. Anne Nuut

Raamatupidamise eristatavuse nõue riigiabi korral. Siiri Antsmäe

13.20-14.00

Muudatused käibemaksuseaduses. Tõnis Elling

Materiaalse põhivara arvestus. Maire Otsus Carpenter

Uus andmekaitsemäärus – kuidas tagada nõuete toimimine? Anneli Teelahk

14.05-14.35

Uus e-maksuamet Evelyn Liivamägi

Mida räägivad värsked kohtulahendid maksupraktikast? Egon Talur

Küberriskid, infoturve ja uued tehnoloogiad. Mari Jääger

14.35-14.55

14.55-15.35

Kohvipaus

Muudatused maksukorralduse seaduses. Tanel Ruusmaa

Kohvipaus

Mida peab raamatupidaja teadma töölepingu sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest? Epp Lumiste 

Kohvipaus

Tehingute seaduslikkuse töövõtt – kellele ja miks. Ree Teinberg

15.45-16.30        Paneeldiskussioon: osalevad Anne Nuut (Antimar Audiitorid OÜ), Tõnis Elling (Deloitte Advisory), Siiri Antsmäe (CGPA ja CIA siseaudiitor) ja Ree Teinberg (Audit & Consult OÜ)
16.30                   Trefipäeva lõpetamine
16.45                   Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine. Kavas muusikaline draama Täht on sündinud!


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Meetodid

 • Kolmes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 40 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!
 • Päeva lõpetame ühise filmivaatamisega!

NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata (salvestuste järelkuulamine on tasuline)! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!


Maksumus

Soodushind kuni 06.11.2018 registreerijatele 199 € + km!
Hilisematele registreerijatele kehtib tavahind 239 € + km.

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 12 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefipäeval igale osalejale kingitus:


Tasumine

Koolituspäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.