Sisukord

Haldusakti ja -menetluse, sh vaidemenetluse praktiline koolitus KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö valdkonnas (10 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

22. septembril alustame veekoolituste sarjaga, mis on suunatud kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitse teenistujate/ töötajate õigusalaste pädevuste ning menetluste õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks. Koolitusel anname nii haldusmenetlusealaseid põhi- kui ka spetsiifilisi teadmisi koolitusel osalejate töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.
Lisaks käsitleme sotsiaalvaldkonda puudutavaid olulisi küsimusi, mida reguleerib võlaõigusseadus. 
 
Veebikoolitused toimuvad:
Kõik veebikoolitused on järelevaadatavad Teile sobival ajal ja kohas Addenda e-akadeemias. 
 
Koolitusprogrammis on võimalik osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Õppepäeva sisuga saate tutvuda, kui klikkate veebiloengu pealkirjal. 

Veebisarja soodusmaksumus registreerides kuni 16. septembrini 2022 on 375 € + km (450,00 €) ehk 75 € + km ühe loengu eest. Hiljem kehtib tavahind 445 € + km (534,00 €). Registreerudes ühele loengule on soodusregistreerimise ajal osalemise tasu 79 € + km (94,80 €) ning tavahind 99 € + km.

 
Vastame Teie küsimustele ja anname Teile professionaalset nõu!

Eesmärk

Veebisari pakub haldusmenetlusealaseid üldisi ja spetsiifilisi teadmisi sotsiaaltöö valdkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks: nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks. Lisaks käsitleme sotsiaalvaldkonda puudutavaid olulisi küsimusi, mida reguleerib võlaõigusseadus. 
 
Õpiväljunditena veebisarja läbinu:
 
 • rakendab haldusmenetluse läbiviimisel haldusõiguse põhimõtteid ning õiguspäraste haldusotsuste koostamise nõudeid
 • eristab erinevaid haldusotsuseid ja menetlustoiminguid ja teab nende õiguspärasuse tingimusi
 • tunneb kaalutlusotsuse tegemise aluseid ja piire
 • rakendab enda kui menetleja ja/või esindatava asutuse esindamisel halduskohtumenetluse seadustiku peamisi põhimõtteid
 • oskab koostada erineva sisuga haldusotsuseid
 • teab vaidemenetluse põhialuseid
 • rakendab menetluse läbiviimisel hea halduse tava

Sihtrühm

Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialistid, juristid


Teemad

1. päev. Haldusakti (otsuse) koostamise praktiline koolitus KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele
22. septembril kell 14.00-15.30

Koolituse eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele haldusakti vormistamise ja vaideotsuse koostamise kohta. Jagame näpunäiteid otsuse muutmiseks. Õpiväljunditena oskab koolituse läbinu koostada ja vormistada haldusdokumente. 
 
Teemad:
 
 • haldus ja haldusmenetlus
 • haldusakt ja haldusleping. Millal tuleb anda haldusakt ja millal sõlmida haldusleping
 • haldusakti ja (haldus)lepingu vorm. Võimalus anda haldusakt mittekirjalikult
 • kättetoimetamise õiguslik tähendus
 • lepingute ja halduslepingute koostamine
 • haldusakti piirid, põhjendamise vajadus ja ulatus, haldusaktis (lisa/kõrval)tingimuste seadmine
 • põhjendamine, põhistamine, tõendamine ja motiveerimine – selle õiguslik tähendus
 • haldusakti motiveerimine
 
 
2. päev. Kaalutlusõigus haldusmenetluses KOV sotsiaal- ja lastekaitse töö ametnikele
28. septembril kell 14.00-15.30 
 
Koolituse käigus uurime põhjalikult haldusmenetluse läbiviimise põhiprintsiipe eesmärgiga anda osalejatele kindlus, et nad tunnevad neid ja oskavad õigesti rakendada. Koolitusel selgitame, mis on kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus ja kuidas see peab olema õigusaktis sätestatud ning missugused on kaalutlusõiguse piirid. Uurime praktilisi näiteid sellest, kuidas kujuneb korrektne haldusakt ning missugune peab olema selle motivatsioon ja haldusakti andmise menetlus. Koolituse käigus tugineme praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele ning õpiväljunditena koolituse läbinu tunneb kaalutlusotsuse tegemise aluseid ja kaalutlusõiguse piire; oskab lahendada otsuse tegemisel praktikas esilekerkivaid probleeme. 
 
Teemad:
 
 • otsustuspiirid halduse teostamisel
 • seaduslikkuse põhimõte ja kaalutlusõigus (diskretsiooniõigus)
 • kaalutlusvead
 • probleemid ja vaidlused
 
 
3. päev. Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas
7. oktoobril kell 10.00-11.30 
 
Koolitusel kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Tuginedes aktuaalsel õiguspraktikal vaatleme, mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust? Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks? Kuidas viia ellu otsuse muutmine? Selle koolituse läbimisel oskab õpiväljunditena koolituse läbinu tunnistada haldusakti isiku kahjuks kehtetuks ja kohustuse rikkumise korral hüvitise andmise kulutused tagasi nõuda.
 
Teemad:
 
 • usalduse kaitse põhimõte otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel
 • otsuse kehtetuks tunnistamine isiku kasuks vs isiku kahjuks ja selle tagajärjed
 • otsuse kehtetuks tunnistamine edasiulatuvalt vs tagasiulatuvalt ja selle tagajärjed
 • kehtetuks tunnistamise menetlus
 • kaalutlusõigus otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel ja otsuse kehtetuks tunnistamise kohustus
 • haldusakti muutmine ja kehtivuse peatamine

4. päev. Vaidemenetlus sotsiaaltöö valdkonnas
14. oktoobril kell 10.00-11.30 
 
Koolituse eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:
 • kellel on õigus algatada vaidemenetlus?
 • kuidas valmistada ette vaidemenetlust?
 • kuidas koostada vaideotsust? 
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu teab vaidemenetluse põhimõtteid.
 
Teemad:
 
 • mõiste ja eesmärk
 • algatamise õigus ja tähtaeg
 • vaidemenetluse ettevalmistamine
 • vaide läbivaatamine
 • vaideotsuse koostamine
 
5. päev. Võlaõigusseadus ja võlaõiguslikud lepingud sotsiaaltöös
19. oktoobril kell 14.00-15.30
 
Veebisarja viimasel õppepäeval käime läbi võlaõigusliku lepingu struktuuri ja tutvustame lepinguõiguse põhimõtteid. Osaleja teab lepingu tõlgendamise aluseid ja teab lepingu alusel nõude esitamise võimalusi. Õpiväljunditena koolituse läbinu eristab seadusega sätestatud õigusi ning kohustusi ja lepingulisi õigusi ja kohustusi. Samuti oskab eristada lepingu sisust lepingu eseme, lepingu siduvuse/kehtivuse ja täitmistagatised. 
 
Teemad: 
 
 • võlaõiguslik leping, selle liigid, kehtivus, sisu ja siduvus
 • leping, lepingu vorm, lepingu täitmise kohustus
 • lepingu struktuur
 • süü lepingu rikkumise alusena
 • lepingute tõlgendamine, vastuolud vaidluste lahendamine
 • seadusega sätestatud õigused ja võlaõiguslikud kokkulepped
 • lepingute täitmise tagatised
 
Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

 
Koolitusprogrammis on võimalik osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Õppepäeva sisuga saate tutvuda, kui klikkate veebiloengu pealkirjal. 

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitust järelevaadata Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat

Lisaks igapäevasele tööle vandeadvokaadina on Alar Urmil Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist aastatepikkune koolitamise kogemus. Alar Urm omab õigusalast kõrgharidust ning tema igapäevasesse praktikasse kuuluvad haldusmenetluse, sh haldusakti ja -lepinguga seotud küsimused. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.
 
Koostöös Addendaga on Alar Urm koolitanud alates 2018. aastast sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid haldusmenetluse valdkonnas süsteemselt. 2018. aastal viisime Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi koolituse enam kui 300-le KOV sotsiaalvaldkonna ametnikule ning 2020/2021. aastal enam kui 250-le osalejale. 

Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Veebisarja soodusmaksumus registreerides kuni 16. septembrini 2022 on 375 € + km (450,00 €) ehk 75 € + km ühe loengu eest. Hiljem kehtib tavahind 445 € + km (534,00 €).

Registreerudes ühele loengule on soodusregistreerimise ajal osalemise tasu 79 € + km (94,80 €) ning tavahind 99 € + km.
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741

kristina.paal@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.