Sisukord

RIIGIHANGETE KONVERENTS

Jaga

Pildid / - 2018 RH konverents


Eeltutvustus

Riigihangete konverents on aasta suurim riigihangete valdkonna tippsündmus! 

Konverentsile kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, vandeadvokaadid, advokaadid jt! Konverentsil analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Teie ette astuvad mitmed hankejuristidele tundtud kohtunikud! Käsitleme aktuaalset kohtupraktikat nii Eestist kui ka Euroopast! 

 


Sihtrühm

  • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
  • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
  • Juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
  • Audiitorid, kes  auditeerivad riigihangete valdkonnas.
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid,
  • ja paljud teised huvilised.

Teemad

Konverentsi modereerib 

Pildid / - Mari Ann Simovart, uus

Dr Mari Ann Simovart

Mari Ann on Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dotsent, kus ta on tegev lepinguõiguse ja riigihankeõiguse õppejõuna. Akadeemilise ja praktilise töö ühendamine on võimaldanud tal süvitsi uurida tsiviilõiguse ja riigihangete valdkonda. Mari Ann on kõrgelt hinnatud nii lektorina kui esinejana riigihangete alastel rahvusvahelistel konverentsidel. Addendaga koostöös on Mari Ann koolitajana üles astunud meie varasematel riigihangete konverentsidel ning ka aktiivse osalejana paneeldiskussioonides. 

Mari Ann on Eesti Advokatuuri liige aastast 1996

Tähelepanekuid riigihangete olevikust ja tulevikust!

Pildid / - Priit Lätt 113x113

Priit Lätt, advokaadibüroo PWC Legal partner ja vandeadvokaat

Uus riigihangete seadus on kehtinud enam kui aasta. See valiti 2017. a parimaks seaduseks. Tänaseks on seaduse rakendamisel tekkinud nii VAKO kui ka kohtulahendeid, aga hankijatel ja pakkujatel on igapäevaselt tekkinud mitmeid küsimusi, millele ühest vastust leida pole kerge. Oma ettekandes käsitlebki Priit teemasid, mille regulatsioon ühest vastust ei anna. Näiteks lepingu täitmise tähtaja kuupäevalist kehtestamist, kuid mille saabumise ajaks pole lepingutki sõlmitud, või ebavajalikud keele- ja tegevusloa nõuded, jpm. Olevikku analüüsides vaatab Priit ka tulevikku!

Vaidlustus- ja kohtupraktika uue riigihangete seaduse jõustumise järgselt

Pildid / - Kristina Laarmaa 113x113

Kristina Laarmaa,  advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat

Oma ettekandes teeb Kristina valikuliselt ülevaate pärast 1.09.2017 algatatud hangetes tekkinud vaidlustus- ja kohtupraktikast ning analüüsib nii menetluslikke kui ka sisulisi probleeme, mida iga pakkuja ja hankija seoses muutunud seadusega teadma peaks.

Euroopa Kohtu uuemat (2017-2018) praktikat hankeasjades

Pildid / - Küllike Jürimäe

Küllike Jürimäe, Euroopa Liidu Kohtu kohtunik

Oma ettekandes analüüsib kohtunik Küllike Jürimäe Euroopa Liidu Kohtu uuemat (2017-2018) praktikat, rõhuasetusega hankemenetluse puudustel ja nende kõrvaldamise võimalustel

E-riigihanked - kas eesmärk omaette?

Pildid / - Maarika Tork

Maarika Tork, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

EL riigihangete reformi käigus kohandati riigihanke protsessid sobivaks elektroonilistele vahenditele. Oluline ei ole vaid elektrooniliste vahendite kasutuselevõtt, vaid palju enamat. E-riigihanked võimaldavad ettevõtjatel lihtsamini osaleda (piiriülestes) riigihangetes ja muuta hanked läbipaistvamaks, kontrollitavamaks ja tõhusamaks. 
 
Oma ettekande käigus tutvustab Maarika meie e-riigihangete taset võrdluses teiste EL riikidega ja annab ülevaate riigihangete registri rollist riigihangete seaduse eesmärkide saavutamisel ja e-riigihangete koosvõime tagamisel Euroopa Liidus.

E-kataloog uues riigihangete registris

Pildid / - Mariliis Kannukene

Mariliis Kannukene, Registrite Infosüsteemide Keskuse hankejuht

E-kataloog on riigihangete alusel sõlmitud lepingute järelhalduskeskkond, mis on liidestatud uue riigihangete registriga. Ostjad näevad keskkonnas vaid neid lepinguid, mis on eelnevalt RHR e-kataloogi hanke alusel sõlmitud. Pakkujad saavad pakkuda tooteid ja teenuseid tulenevalt Riigihangete registris esitatud e-kataloogi hanke pakkumusele.
Riigi Infosüsteemide Keskus on alates 2007. aastast keskne hankija, kellel on nö katsejänese roll proovida uue registriga kaasnevaid võimalusi. Oma ettekandes tutvustabki Mariliis loodud võimalusi ning analüüsib selle plusse ja miinuseid.

Läbirääkimiste lubatavus ja korraldamine hankelepingu sõlmimise eelsetes ja järgsetes suhetes 

Pildid / - Grete-Maarja Stelmak

Grete-Maarja Stelmak, Elering AS jurist

Senine hankepraktika näitab kahetsusväärselt hangetes läbirääkimiste ja sellest tulenevate võimaluste alakasutamist. Samas on läbirääkimised teatud hankemenetluse liikide puhul täiesti lubatud ning keerulisemate ostude puhul parima tulemuse saavutamiseks vajalikud. Tihti on süüdlaseks hankijate vähene teadlikkus läbirääkimiste pidamisele kohalduvatest nõuetest ja läbirääkimistega menetlustele omase hankija suurema kaalutlusruumiga kaasnev risk eksimisteks ja õigusvaidluste tekkimiseks.

Oma ettekandes keskendubki Grete-Maarja hankemenetluses läbirääkimiste pidamisele kohalduvate nõuete ja läbirääkimiste lubatud ulatuse selgitamisele ning jagab oma kogemust ja praktikat antud küsimuses.

Ehitushangete uus reaalsus

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus, advokaadibüroo COBALT advokaat

Kadri ettekanne puudutab aktuaalseid küsimusi ja lahendeid ehitushangetes nagu näiteks ühispakkujate varasemale kogemusele tuginemine (varasem praktika muutus) ja varasema lepingu rikkumise tõttu hankelt kõrvaldamine. Samuti tuleb arutusele alltöövõtjate kaitseks loodud maksete peatamise regulatsioon, mis jõustub 01.01.19. Kuidas peaksid hankijad end positsioneerima töövõtja ja alltöövõtja vahelistes vaidlustes ja mis liiki õigussuhted tekivad hankija ja alltöövõtja vahel?

Hankeasjade erimenetlus kohtus

Pildid / - mail_logo

Kadri Sullin, Tallinna Halduskohtu kohtunik

Hankeasjade lahendamist reguleerib halduskohtumenetluse seadustikus eraldi peatükk. Kuna kohtud vaatavad hankeasju läbi kiirendatud korras, on kohtu määratud tähtajad tavapärasest lühemad ja nõuded rangemad. Juttu tuleb nii vaidluse esemest, kohustuslikust kohtueelsest menetlusest kui ka tähtaegade arvestamisest. Kohtunik Kadri Sullin räägib ka praktilise poole pealt, kuidas kohus korraldab lühikese läbivaatamise aja järgimist, kuidas esitada ja vastata esialgse õiguskaitse taotlusele ja miks leiab kohus mõnikord, et kaebuse eesmärki ei ole võimalik saavutada.

Arutelu - riigihanke seaduse koostoime teiste seadustega

Pildid / - Mari Ann Simovart, uus

Mari Ann Simovart

Tartu Ülikool

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Riigihangete vaidlustuskomisjon 

Pildid / - Küllike Jürimäe

Küllike Jürimäe

Euroopa Liidu Kohus

Pildid / - Janek Laidvee

Janek Laidvee

Tallinna Halduskohus

Arutelu juhib Mari Ann Simovart ning kaasa mõtlevad kohtunik Küllike Jürimäe EUroopa Liidu Kohtust, Janek Laidvee Tallinna Halduskohtust ja Ulvi Reimets VAKOst. 

Riigihanke valdkonna õiguslikuks eripäraks on avaliku ja eraõiguse tihe põimumine. Piiratud avaliku ressursi jagamine toimub avalik-õiguslikus menetluses, millele järgneb teises etapis enamasti eraõiguslik leping. Paneeldiskussiooni käigus selgitatavad selles osalejad üld- ja erinormide vahekorda ning annavad seda silmas pidades juhiseid riigihangete seaduse ja sellega puutumuses olevate normide koosmõjus rakendamiseks. Analüüsitakse mõningaid printsipiaalseid õiguslikke küsimusi, mis tekivad riigihangete seaduse tõlgendamisel ja kohaldamisel koostoimes teiste avaliku õiguse valdkonna seadustega. 


Aeg ja maht

8. novembril 2018 kell 10.0017.00.

Ajakava

10.00-10.05 Avasõnavõtt moderaator Mari Ann Simovardilt
10.05-10.45 Tähelepanekuid riigihangete olevikust ja tulevikust, vandeadvokaat Priit Lätt
10.50-11.25 Vaidlustus- ja kohtupraktika uue RHS jõustumise järgselt, vandeadvokaat Kristina Laarmaa
11.25-11.45 kohvipaus

11.45-12.20 Euroopa Kohtu uuemat (2017-2018) praktikat hankeasjades, kohtunik Küllike Jürimäe
12.25-12.55 E-riigihanked - kas eesmärk omaette?, Maarika Tork rahandusministeeriumi nõunik
13.00-13.30 E-kataloog uues riigihangete registris, Mariliis Kannukene RIK hankejuht

13.30-14.15 lõunapaus

14.15-14.45 Läbirääkimiste lubatavus ja korraldamine hankelepingu sõlmimise eelsetes ja järgsetes suhetes, Grete-Maarja Stelmak, Eleringi jurist
14.50-15.30 Ehitushangete uus reaalsus, advokaat Kadri Matteus
15.35-16.05 Hankeasjade erimenetlus kohtus, kohtunik Kadri Sullin
16.10-16.55 Arutelu  - riigihangete seaduse koostoime teiste seadustega. Arutelu juhib Mari Ann Simovart, osalevad Küllike Jürimäe, Janek Laidvee ja Ulvi Reimets. 
16.55-17.00 konverentsi lõpetamine


Toimumiskoht

EUROOPA HOTELL HESTIA, Paadi 5, Tallinn.
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Maksumus

 239 € + km.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

konverentsil osalemist, toitlustust ja jaotusmaterjale


Tasumine

Koolituspäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.