Sisukord

Riigihangete konverents - Võimalused ja väljakutsed 2016

Jaga

Pildid / - Riigihangete Konverents 2015õige


Eeltutvustus

Selle-aastase konverentsi keskne teema on uus riigihangete direktiiv. Konverentsil keskendume muudatuste üldisele taustale ning uute direktiividega kaasnevatele konkreetsetele muudatustele.

Eesti tuntuimad hankevaldkonna advokaadid, juristid ning hankespetsialistid kokku 10 büroost kõnelevad riigihangete senisest praktikast ja uue seadusega kaasnevatest muudatustest! Toimuvad ühis- ning valikettekanded, mille osas iga konverentsi osaleja enda huvidest ning vajadustest lähtuvalt valiku teha saab!

Taaskord kuulutame välja Aasta Hankija teenuste, asjade ning ehitustööde kategoorias!
Aasta Hankija valivad riigihangetel osalenud pakkujad.

Sisutihedat konverentsi modereerib Ulvi Reimets, VAKOst.

Pildid / - Ulvi_Reimets


Sihtrühm

 • Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.
 • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
 • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
 • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
 • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ning tellida ehitustöid.
 • ja paljud teised huvilised.

Teemad

 • Uus seadus, uued põhimõtted?

  Pildid / - Evelin-Karindi-Kask

  Evelin Karindi-Kask, nõunik, Rahandusministeerium

  Riigihangete seaduse eelnõu põhiautor annab ülevaate uue seaduse eelnõust. Riigihangete seaduse eelnõu menetluse käigus tulid osapooltelt suve jooksul mitmed arvamusedd ning ettepanekud. Seaduse eelnõu on võrreldes kevadega läbi teinud mitmed põhimõttelised muudatused.

 • Mis muutub Eesti riigihankeõiguses alates 2016. aprillist?

Pildid / - Elmer-Muna Pildid / - TGS_logo_small

Elmer Muna, vandeadvokaat, advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE
Eelmise aasta alguses kiitis Euroopa Parlament heaks uued riigihangete direktiivid – avaliku sektori direktiiv, võrgustiku sektori direktiiv ja kontsessioonide direktiiv. Liikmesriigid peavad direktiivid üle võtma kahe aasta jooksul nende jõustumisest, seega peab uus riigihangete seadus olema jõustunud 2016. aasta aprilliks. Ettekandes antakse ülevaate direktiividest tulenevatest kohustuslikest muudatustest ja ka valikukohtadest, mis on Eestile ja teistele liikmesriikidele jäetud. Ühtlasi analüüsitakse ka direktiivide ülevõtmise hetkeseisust nähtuvat (ministeeriumide kooskõlastusring, seaduseelnõu ja seletuskirja tekst). Lisaks ka kriitiline pilk sellele, kas ja kuidas on seniseid kitsaskohti käsitletud (nn probleemhankijad jne).

 • Pakkujate kvalifitseerimine uue direktiivi alusel

Pildid / - Kadri Matteus

Pildid / - COBALT_color

Kadri Matteus, advokaat, Advokaadibüroo COBALT
Uus riigihangete direktiiv pöörab pea peale seni toimunud kvalifitseerimise süsteemi. Nimelt hakkavad alates aprillist 2016 pakkujad koostama hangetel osalemiseks nn standardseid hankepasse (Euroopa ühtne hankedokument), kus pakkujad kinnitavad enda vastavust kvalifitseerimise tingimustele. Hankija hakkab sisuliselt kontrollima kvalifikatsioonile vastavust alles peale edukaks tunnistamist ja ainult eduka pakkuja suhtes. Avatud hankemenetluse korral võivad hankijad sealjuures kasutada pöördmenetlust ehk alustada pakkumuse mitte kvalifikatsiooni (või kõrvaldamise aluste) kontrollimisest.
Ettekandes tutvustatakse uut kvalifitseerimise korda, hankepassi olemust, hankija kohustusi pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimisel ning regulatsiooni mõju vaidlustusmenetlusele.

 • Hindamiskriteeriumid ja pakkumuste hindamine - mis uute direktiividega muutub ja mida on õppida kohtupraktikast?

Pildid / - Kristina_Laarmaa_crop

Kristina Laarmaa, vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL

Töötuba keskendub kohtupraktika näidete varal sellele, millised majandusliku soodsuse hindamiskriteeriumid on lubatavad ning millised mitte; milliseid eksimusi on hindamiskriteeriumite kehtestamisel või pakkumuste hindamisel tehtud ning kas ja kuidas saanuks neid eksimusi vältida. Uute hankedirektiivide kontekstis arutleme ka selle üle, kas ja milliseid muudatusi on tulevikus hindamiskriteeriumite ja hindamise osas oodata. 

 Pildid / - PMS Black  
 • Muudatused raamlepingu regulatsioonis - hankijale uued võimalused või hoopis väljakutsed?

Pildid / - Jarlo_DorbekPildid / - hankepartner-tume

Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ
Raamlepingu senine regulatsioon riigihangete seaduses on hankijatele ja pakkujatele üksjagu segadust tekitanud. Kas on siis tegemist hankemenetlusega, kas raamlepinguga tekib ostukohustus, kas hankelepingu tähtaeg võib olla pikem raamlepingu tähtajast jne? Uus eelnõu toob raamlepingute valdkonda mitmeid arvestatavaid muudatusi. Keskendume olulisematele muudatustele ja analüüsime, kas raamlepingu instituut jääb ka tulevikus hankijale olulisemaks vahendiks riigihangetega kaasneva halduskoormuse vähendamisel?

 

 • Kuidas muutuvad hankevaidlused seadusemuudatuse kontekstis?

Pildid / - Alar Urm113 Alar Urm, vandeadvokaat ja partner, advokaadibüroo LEXTAL

Riigihangete seaduse peamised muudatused vajavad nii hankijate kui pakkujate tähelepanu. Muudatuste õigsust ja tegelikku mõju saame peagi hinnata – läbi hankepraktika ja hankevaidluste.

 •  Esialgne õiguskaitse hankevaidluses


Pildid / - Kristina-Uuetoa-Tepper

Pildid / - Tepper_ja_partnerid
 

Kristina Uuetoa-Tepper, vandeadvokaat advokaadibüroo Tepper & Partnerid

Vaidluse kandumisel kohtusse on kõigi vaidlusega seotud isikute jaoks määrava tähtsusega, kas kohus kohaldab esialgset õiguskaitset: nt peatab hankemenetluse, keelab hankelepingu sõlmimise. Ettekandes keskendutakse küsimustele, milliste hankija, kaebaja ja teise pakkuja poolt võimalike esitatavate asjaoludega kohus üldjuhul arvestab, millistega mitte ning millele pöörata seoses võimaliku vaidlustamisega tähelepanu juba hankedokumentide koostamisel.

 •  Kas uute hankereeglitega kaob riigihangete liigne formalism?

Pildid / - Marko Mehilane_uus 2015

Pildid / - ENTSIK

Marko Mehilane, vandeadvokaat ja partner, advokaadibüroo Entsik & Partnerid

Riigihangete liigse formalismi põhjuseks on hankeregulatsioonide ning tõlgendusregulatsioonide jäikus. Kohtupraktikast on tuua mitmeid näiteid, millega liigset formalismi murendada püütud on. Oma ettekandes arutleb Marko Mehilane, kas uued hankereeglid seda samuti teevad.

 

 • Innovatsioonihanked - suunanäitajad tundmatuses orienteerumiseks

Pildid / - Merit Lind 2015 v 2 Merit Lind, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Deloitte Legal

Vandeadvokaat Merit Lind tegeleb riigihangete ja innovatsiooni põimumiskohtade problemaatikaga juba pikka aega, avaldades selleteemalisi artikleid ja pidades ettekandeid. Merit on kaasatud MKMi ja Arengufondi poolt kokku kutsutud innovaatiliste hangete fookusgruppi, mille eesmärgiks on aidata kaasa riiklike innovatsioonihangete toetusmeetmete väljatöötamisele ning anda soovitusi vastavate hankemenetluste korraldamiseks. Oma ettekandes tõstatab Merit mitmeid innovatsioonihangetega seonduvaid küsimusi, mis aitavad analüüsida innovatsiooni edendamise ja riigihankeõiguse omavahelist suhestumist.

 • Võitlus korruptsiooniga - kas uus seadus pakub lahendust?

Pildid / - Priit_Lätt

Priit Lätt, GLIMSTEDTi partner ja vandeadvokaat

Riigihanked on valdkond, kus korrupsiooni tekkeks on ideaalsed tingimused. Kuna märkimisväärne osa riigi rahalistest vahenditest kulutatakse hangete kaudu, omab riigihange olulist majanduslikku tähtsust. Ühelt poolt tuleb järgida rangeid menetlusreegleid, et asjaajamine oleks läbipaistev ja aus, ent teisalt on inimeste nutikus reeglitest mööda hiilimiseks märkimisväärne. Kas probleem peitub reeglite ülemäärases ranguses ja keerukuses? Kas uue seadusega saame lahendada väljakutse võitluses korruptsiooniga?

 

Pildid / - GLIMSTEDT logo  
 •  Hankekord uueneva riiigihankeõiguse valguses

Pildid / - Kristina Brandt Kure113

Kristina Brandt-Kure, Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna vanemjurist

Sotsiaalministeerium hääletati pakkujate poolt teenuste kategoorias Aasta Hankijaks 2014. Ettekandes kõnelebki Kristina Sotsiaalministeeriumi hankekorraldusest ning lisaks käsitleb, millised muudatused toob uus riigihangete seadus hankijate hankekordadesse.

Pakkuja lemmiku väljakuulutamine ja päeva kokkuvõte moderaatorilt.
Taaskord kuulutab Addenda oma konverentsil välja 2015. aasta pakkujate lemmikud hankijad ja seda kolmes valdkonnas – asjad, teenused ja ehitus. Võitjad kroonitakse Aasta Hankija 2015 tiitliga.  

*Konverentsi kava täieneb jooksvalt. Kavas võib tulla korraldajast mitteolenevatel põhjustel muudatusi.

 

Aeg ja maht

3. november 2015, kell 9.00 - 17.30
Õhtu jätkub ühise filmivaatamisega. Eakas algaja!

Konverentsi päevakava on järgmine:

Konverentsi päevakava on järgmine:
9.00 Avasõnavõtt
9.05-9.40 Evelin Karindi Kask
9.45-10.20 Elmer Muna
10.25-11.05 Kadri Matteus

11.05-11.30 Kohvipaus
11.30-12.10 Kristina Laarmaa
12.15-12.55 Jarlo Dorbek

13.00-14.00 Lõuna ja seejärel jagunemine töötubadesse
14.00-14.35 Alar Urm või Kristina Uuetoa-Tepper
14.40-15.20 Marko Mehilane või Merit Lind

15.20-15.40 Kohvipaus

15.40-16.20 Priit Lätt
16.25 Kristina Brandt Kure 
16.45 Aasta Hankija valimine
17.15 ühine filmivaatamine EAKAS ALGAJA


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.


Koolitajad

Esinevad parimad praktikud ja valdkonna eksperdid!

 • Uut seadust tutvustab rahandusministeerium.
 • Esindatud on 10 advokaadibürood.
 • Üles astuvad hankevaldkonna tuntumad tegijad.
 • Oma kogemust jagab Aasta Hankija 2014.

 

 


Maksumus

Tavahind 215 € + 20% km.

Kolme ja enama osaleja puhul ühest organisatsioonist registreerumisel on ühe osaleja tavahind 199 €  + 20% km.


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist, õppematerjale (materjalide kaustas on olemas kõikide esinejate ettekanded), toitlustust, ühist filmivaatamist


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 55 662 741 | + 372 670 66 06
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu