Sisukord

RIIGIHANGETE TREFF 2020!

Jaga

Eeltutvustus

Juba kuuendat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - seaduse autorid, nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Trefipäeval analüüsime riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid, aktuaalseid kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Mitmed ettekanded toimuvad paralleelsaalides ning osalejad saavad lähtuvalt oma huvidest valida ja kuulata just neid ettekandeid, mis neid kõige enam köidavad või mille järele suurim vajadus on!

  • Esindatud on riigihangete valdkonna suured tegijad, tuntuimad advokaadid ja vandeadvokaadid, juristid ja spetsialistid! 
  • Kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid. Kohal on aktiivsed pakkujad! Ole Sinagi! Riigihangete Treff 2020 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega! 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 9 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt.


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

  • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
  • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
  • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
  • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid,
  • ja paljud teised huvilised.

Teemad

Tagamaks teemade aktuaalsuse, avalikustame trefi päevakava märtsis 2020! Oma nõusoleku trefil esinemiseks on andnud:

Avaettekanne

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Mart Parind, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige ja Erki Fels, advokaadibüroo PWC vandeadvokaat

Sisu

ettekanne Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnalt

 

Teema ja esineja täpsustamisel

Sisu

Hanketegevuse korraldus riigiasutustes, ettekanne Riigikontrollilt

 

esineja täpsustamisel

Riigikontrolli audiitorid viisid läbi auditi, mille käigus kontrollisid, kas hankemenetluste korraldamiseks loodud sisekontrollisüsteem toimib, riigiasutuste loodud hankekorrad vastavad kehtivale riigihangete seadusele ning riigiasutused jälgivad asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel riigihangete seadust. Ettekandes leiavad esitlemist läbiviidud auditi peamised järledused ning esitatud soovitused!

Hankelepingute täitmisest eriolukorras

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo KPMG Law partner

Märtsi keskpaigas kehtestati Eesti Vabariigis eriolukord. Seoses sellega kerkis esile mitmeid aktuaalseid küsimusi ka riigihangete läbiviimisel ja lepingute täitmisel. Hankelepingu muutmine, üleütlemine, maksetingimused eriolukorras jpm. on teemad, millest Kristina oma lühiettekande käigus ülevaate annab.

Kas pakkujad peavad hankijale oma varasemad patud puhtsüdamlikult üles tunnistama ehk pakkujate kõrvaldamine valeandmete esitamise ja varasemate hankelepingute rikkumiste tõttu

Pildid / - Britta Oltjer 113x113

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner

Kuidas tuleb täita hankepassi juhul, kui pakkujal esineb varasemaid hankelepingu rikkumisi? Kas hankepassi ebaõige täitmise korral varasemate rikkumiste osas saab hankija pakkuja hankest kõrvaldada? Milliseid asjaolusid peab hankija sellisel juhul hindama? Milliseid tõendeid on hankijal õigus arvestada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele seonduvalt pakkujate kõrvaldamisega varasemate hankelepingute rikkumise tõttu, annab vastused B. Oltjeri ettekanne.      
Ettekanne on kasulik nii hankijatele kui pakkujatele, sest Britta vastab küsimustele:
 
- Millistel juhtudel saab hankest kõrvaldada pakkuja, kes on eelnevalt pidevalt või oluliselt hankelepingut rikkunud?
- Kuidas tuleb hinnata pakkuja ausust ja usaldusväärsust? 
- Milline on hankija põhjendamiskohustus ja mida tuleks järgida?  
- Kuidas tõlgendatakse ja sisustatakse praktikas olulisi või pidevaid varasemaid rikkumisi? 
- Kas tõusetuda võib ka kõrvaldamine valeandmete esitamise tõttu?

Kuidas muretult jõuda hankelepingu sõlmimiseni?

Pildid / - Priit Lember

Priit Lember, advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat

Hoolimata sisult parima pakkumise esitamisest võib hankelepingu sõlmimiseni jõudmine olla tõsine katsumus. Pakkumus peab olema formaalselt õigesti koostatud ja sisaldama nõutud infot. Sellest aga ei piisa. Pakkuja peab olema valmis vastama hankija päringutele ning selgitustele oma kogemuse, pädevuse ja finantsseisundi, kõrvaldamise aluste, pakkumuse maksumuse kujunemise jpm kohta. Halvimal juhul tuleb konkurentidega rinda pista vaidlustusmenetluses. Hankija peab eeltoodut hindama ning tegema põhjendatud ja seaduslikud otsused. Kõigeks selleks ettenähtud tähtajad on riigihangete seaduses väga lühikesed. Edukas hankemenetluses osalemine ning menetluse läbiviimine nõuab põhjalikku ettevalmistust ja planeerimist. Ettekandes toob Priit esile riskantsed probleemid ning praktilised lahendused nii pakkujatele kui ka hankijatele.

Hankelepingu tingimused, mis on tühised

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid partner

Hanke alusdokumendina tuleb hankijal esitada pakkujatele ka hankelepingu projekt. Pärast pakkumuste esitamist hankelepingu tingimuste üle enam vaielda ei saa, samas on tühised tingimused, mis kahjustavad täitjat (töövõtjat, müüjat jne) ebamõistlikult. Ettekandes käsitletakse hankelepingu tingimuste vaidlustamist enne pakkumuste esitamist RHS-i alusel (mida ja millisel alusel oleks edukas vaidlustada, milline on hankija põhjendamiskohustus jne). Samuti seda, milliseid esmapilgul kehtivaid hankelepingu tingimusi tegelikult täitma ei pea (oluline teada nii pakkujatel kui ka kohtuvaidlusega seotud riskide hindamiseks hankijatel).

Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

Pildid / - Jaana Nõgisto

Jaana Nõgisto, advokaadibüroo Fort Legal partner

Iga hankemenetlus ei lõpe hankelepinguga. Paljud pakkujad on vastamisi seisnud olukorraga, kus pärast pakkumuste avamist näib, et nende pakkumus ilmselt osutub edukaks. Kuid justkui kiuste otsustab hankija hankemenetluse kehtetuks tunnistada. Või juhtub see pärast edukat vaidlustusmenetlust, mille loogiliseks jätkuks pidanuks olema hankeleping vaidlustajaga. Millal on hankemenetluse kehtetuks tunnistamine päriselt kantud hankija põhjendatud vajadusest ja millal soovimatusest minna hankelepingusse edukaks osutuva pakkujaga? Kuidas saavad pakkujad oma õigusi kaitsta? Mis täpsemalt on kehtetuks tunnistamise põhjendatud vajadus ja kuidas seda kindlaks teha? Mida peab hankija ära näitama selleks, et nõutaval tasemel oma otsust põhjendada? Milliseid alternatiive peab hankija kaaluma? Ettekanne on suunatud nii hankijale kui pakkujale, vastab praktika pinnalt ülal püstitatud küsimustele ning räägib hankemenetluse kehtetuks tunnistamise eduka vaidlustamise võimalustest. Teema leiab käsitlust ka uue koroonaviiruse leviku ja sellest tuleneva eriolukorra kontekstis.

Küsimustest ja vastustest riigihanke registris

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Küsimuste esitamine ja hankija vastused registris on aktuaalne teema. Mida ja kuidas küsida, kuidas küsimusi planeerida, et neile päriselt ka vastused saaks ja vajadusel jõuaks vaidlustada  - mõtleb pakkuja. Mida hankija saab üldse vastata ja millal peaks ta hoopis hankealusdokumente küsimuse tõttu muutma. Mis ulatuses saab hankija vastustele tugineda?

Hankija poolt selgituste küsimine

Pildid / - Raiko Lipstok

Raiko Lipstok, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner

Millistel juhtudel on hankijal õigus pärast pakkumuste esitamist küsida selgitusi ja dokumente kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse tõendamise huvides? Millistel juhtudel on hankijal kohustus seda teha? Milliseid selgitusi ja dokumente on hankijal lubatud küsida. Mis saab siis, kui hankija rikub oma õigust või ei täida oma kohustust? Mis saab siis, kui pakkuja ei esita küsitud selgitusi või dokumente tähtaegselt või pakkuja poolt esitatu on ebapiisav? Viimane aasta on andnud nendes küsimustes huvitavat vaidluspraktikat, mida analüüsimegi eelkõige RHS § 46 lg 4, § 98 lg 4, § 114 lg 2 ja § 115 lg 1 valguses.

Teema

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Sisu

Hankedokumentide tõlgendamine

Pildid / - Anneli Aab

Anneli Aab, advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat

Üldjuhul, kui pakkujatel tekib hankedokumentide pinnalt küsimusi, peavad pakkujad olema hoolsad ja esitama hankijale selle pinnalt küsimusi, millele hankija saab ja peab RHS § 46 lg-s 1 viidatud viisil vastama. Selliselt saab võimalikud ebaselgused kõrvaldada juba pakkumuse koostamise faasis. Mis saab aga siis, kui pakkuja ei küsi selgitusi, kuid pärast pakkumuste avamist selgub, et hankija ja pakkuja on hanke alusdokumente või seal ettenähtud kriteeriume erinevalt tõlgendanud? Millest sellisel juhul tuleb lähtuda? Kas hankija tõlgendus „trumpab“ igal juhul pakkuja tõlgenduse ja arusaamise? Sellele ja teistele hankedokumentide tõlgendamisega seotud küsimustele vastab oma ettekandes vandeadvokaat Anneli Aab LEADELL Pilv Advokaadibüroost.

ja teised. Esinejate nimistu on täiendamisel

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

28. mai 2020, kell 10.00 - 16.50

Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine! 


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 4 €.


Maksumus

Soodushind kuni 31. märtsini 2020 registreerijatele 209 € + km (250,80 €)!
Hiljem registreerides kehtib tavahind 239 € + km (286,80 €). 

NB! Paralleelsaalides toimuvate ettekannete salvestised on võimalik soetada maksumusega 49  + km (58,80 €). Hind kehtib vaid trefil osalejatele. Ettekannete järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist, elektroonilisi õppematerjale (kõikide esinejate ettekanded), toitlustust, ühist filmivaatamist.


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.