Sisukord

Sisekoolitus - Omavalitsuse juhtimise ja koostöövõimekuse programm

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Koolitusprogrammi eesmärk on tõsta omavalitsuse juhtide juhtimis- ja koostöövõimekust läbi ühtse arusaama organisatsiooni arendamisest ning juhtimistasandite vahelise tõhusama koostöö saavutamise. Anda osalejatele ülevaade edukale juhile vajalikest kompetentsidest ja tõsta juhtide eneseteadvust.

Programm koosneb viiest omavahel seotud moodulist, millest esimene keskendub juhi strateegiliste ja kvaliteedijuhtimise alaste oskuste arendamisele. Koolituse tulemusena mõistavad osalejad ebamäärase keskkonna mõju identiteedile ning töötajate tulemuslikkusele. Osalejad oskavad muutustega toime tulla ning neid organisatsiooni arenguks ära kasutada. Saadakse ülevaade muudatuste kommunikatsiooni edukuse teguritest ja efektiivsetest mudelitest.

Osalejad saavad kasulikke teadmisi organisatsiooni arengu planeerimiseks ning on praktiliste ülesannete abil määratlenud nii organisatsiooni visiooni, missiooni, kui ka strateegilised eesmärgid. Kasvab osalejate enesekindlus muudatuste juhtimiseks ning uute suundade juurutamiseks organisatsioonis. Samuti on osalejad teadlikud strateegilisest- ja kvaliteedijuhtimisest avalikus sektoris ning oskavad erinevaid printsiipe oma töös rakendada.

Teises moodulis on põhirõhk ametniku teeninduskvaliteedi tõstmisel ning tema rollil asutuse maine kujundamisel. Koolituse tulemusena areneb korrektsus ja teeninduskvaliteet suhtlemisel, ka konfliktsetes olukordades. Ametnik teenindajana on kliendile esmane ja vahetu kokkupuude organisatsiooniga, luues ja hoides organisatsiooni mainet. Teise mooduli eesmärgiks on täiendada teenindusalaseid teadmisi ja arendada kliendikeskse teenindamise oskusi ametnikel ka juhul, kui vastas on ärritunud või ebameeldiv klient.

Kolmanda mooduli eesmärk on tutvustada kuulajatele praktilisi aja planeerimise meetodeid, anda juhised eesmärkide püstitamisel ja õppida selgeks prioriteetide seadmise tabel. Koolituse tulemusel oskavad ametnikud ajadefitsiidis edukalt toime tulla.

Neljanda mooduli puhul on oluline eesmärk tõsta juhtide kompetentsust arenguvestluste ettevalmistamisel ja tõhusal läbiviimisel. Kasutada arenguvestlusi ametnike arengu hindamisel ja planeerimisel. Arenguvestlus on töötaja ja vahetu juhi vaheline dialoog, et anda töötajale tagasisidet eelmise perioodi eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise kohta. Samuti on vaja planeerida töötaja arengut lühemas ja pikemas perspektiivis, selgitada töötaja ja juhi ootused ja vajadused ning määratleda selle saavutamine.


Teemad

I moodul (4 päeva) Kvaliteedijuhtimine ja strateegiline juhtimine
1. päev
    Strateegiline planeerimine ja juhtimine
    Strateegilise juhtimise olemus ja protsess
    Põhimõisted.
    Erinevad kontseptsioonid
    Organisatsiooni põhiväärtused
    Strateegiline positsioneerimine
    Välis- ja sisekeskkonna analüüs
    Valdkonna määratlemine
    Analüüsi meetod.
    Tegevusharu analüüs. Organisatsiooni analüüs.

2. päev
    Eesmärkide püstitamine
    Visioon
    Organisatsiooni missioon
    Strateegia valik. Strateegia elluviimine ja korrigeerimine.
    Strateegiline juhtimine avalikus sektoris.

3. päev
    Muudatuste elluviimine
    Organisatsiooni arendamine ja muudatused
    Vastuseis muudatustele
    Inimeste kaasamine, erinevad taktikad
    Muudatuste kommunikatsioon.
    Stressijuhtimine organisatsioonis
    Konfliktid meekonnas. Konflikti tajumine. Konfliktidega toimetulek
    Juhtimine ja läbirääkimised
    Kuulamisoskus ja oskus öelda "ei", enesekehtestamine
    Delegeerimine

4. päev
    Kvaliteet avalikus sektoris – mis see on?
    Inimeste hindamine
    Tagasiside saamine/andmine
    Kontrollsüsteemi loomine
    Inimkompetentsi arendamine
    Koolitused
    Efektiivne kvaliteedijuhtimine
    Tulevikusuunad

II moodul (1 päev) Ametniku teenindusalaste kompetentside arendamine

    Ametnik kui teenindaja vs kodanik ehk teenuse tarbija
    Teenindaja roll.
    Teeninduse kvaliteet.
    Teenindamine kui nõustamine.
    Raske klient ja konfliktsituatsioonid teenindamisel.
    Kuidas suhelda, kui vastas on klient, kes on teie jaoks teatud põhjustel ebameeldiv.
    Kaebuste ja pretensioonide käsitlemine.
    Toimetulek pingete ja stressiga teenindaja töös.
    Konfliktsituatsioonid teenindamisel ja konfliktilahenduse strateegiad.
    Suhtlemisoskuste arendamine.

III moodul (1 päev) Ajajuhtimine

    Kuhu aeg kaob?
    isiklike piirangute leidmine ajakasutuses, nende ületamise viisid
    kuidas püstitada lühi- ja pikaajaliste eesmärke?
    kuidas leida aega oma tõelisteks prioriteetideks?
    ajamaatriks, oluliste ja kiirete ülesannete eristamine
    planeerimise saladused
    kuidas EI kasu toob?
    parimad viisid delegeerimiseks
    kuidas püstitada ülesanded nii, et need saaks tehtud?
    toimetulek ajajuhtimise "segajatega"
    konkreetsete ajaplaanide koostamine (kuuplaan, nädalaplaan, päevaplaan)
    tegutsemine plaanide elluviimiseks.

IV moodul (2 päeva) Arenguvestlused ja nende rakendamine
1. päev
    Arenguvestlus vs tulemusvestlus
    Areng motivaatorina.
    Arenguvestluse sihid ja võimalused. Millal on arenguvestlus kahjulik: seos organisatsiooniliste muutustega
    Arenguvestluse variandid ja nende sobitamine organisatsioonikultuuri ning organisatsiooni eesmärkide ja väärtustega
    Vaba vestlus
    Kahepoolne hindamine
    Vajalike kompetentside ja pädevuse analüüs
    Arenguvestlusega seotud eelarvamused, ootused ja hirmud
    Psühholoogilised barjäärid ja ülekanded arenguvestlusel
    Sisemised rollid ja neist tulenevad arusaamatused

2. päev
    Arenguvestluse ettevalmistamine
    Senise töö analüüs, eesmärkide püstitamine ja arenguvõimaluste määratlemine
    Arenguvestluse seostamine osakonna arenguvajadustega

    Arenguvestluse läbiviimine
    Õhkkonna loomine ja olulised reeglid
    Vestluse võimalik protsess. Näited praktikast
    Küsimuste stiil ja küsimise oskus. Toetuse jagamine ja piiride seadmine
    Hindamislehed ja protokollijad
    Järeldused ja kokkuvõtted arenguvestlusest
    Arenguvestluse tulemuste võrdlemine.
    Kokkuvõtete edastamine
    Rakendamise tagamise võimalikud viisid
    Kasu arenguvestlustest


Meetodid

Teoreetiline osa vaheldub rühmatööde, diskussioonide, ning praktiliste ülesannetega.
Õppematerjalid sisaldavad koolitusel kasutatavaid slaide ning viiteid täiendavale lugemismaterjalile.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.