Sisukord

Koolitamise alused

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Addenda OÜ, registrikood 10903252.

Addenda OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

Addenda OÜ on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. Addenda OÜ majandustegevusteate number on 209040.

Valukoja 8, 11415 Tallinn
GSM +372 520 6347
E-post: addenda@addenda.ee

KMKR nr: EE100928480
AS LHV Pank: EE087700771002052055 
BIC/SWIFT: LHVBEE22

Addenda OÜ poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel aastaringselt. Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehe avalehel ning alamlehel „Koolitused“. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-­ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka mõnes muus keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused. Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö vm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes, sh ka Addenda koolitusklassis, või veebipõhiselt. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja küpsiseid/muid suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) ja/ või elektroonilises küsitluskeskkonnas ning ka meili teel. Koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Addenda OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on oma ala head asjatundjad, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega. Koolitajate kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreeruda järgneval viisil:

  1. täites kodulehel vastava koolituse õppekava all oleva registreerumisvormi;
  2. saates registreerumissoovi meilile: koolitus@addenda.ee; addenda@addenda.ee
  3. telefoni teel:  +372 520 6347

Peale registreerumissoovi saatmist saadab Addenda OÜ registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Addenda OÜ registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 7 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus. Sellekohase avaldusega palume pöörduda addenda@addenda.ee

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Addenda OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda koolitus@addenda.ee või addenda@addenda.ee. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Addenda OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

Addenda OÜ ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.