Sisukord

EKSKLUSIIVÜMARLAUD: PÕLETAVAD KÜSIMUSED RIIGIHANGETES!

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Juba kolmandat korda korraldame riigihangete teemalise eksklusiivse intrigeeriva ümarlaua, kus võtame vaatluse alla põletavad küsimused seoses riigihangete seadusega. Öeldakse, et vaidluses selgub tõde! Aga ümarlaual me mitte ei vaidle, vaid parimad vandeadvokaadid, hankejuristid ning aktiivsed pakkujad ja teised hankevaldkonna tipptegijad analüüsivad kõige intrigeerivamaid küsimusi seoses riigihangete läbiviimisega. Kohtupraktika, faktid ja kogemus on see, mis ümarlaua diskussioonides välja tuuakse ning millesse ka kõiki saalisviibijaid aktiivselt kaasatakse. 

Iga ümarlaual käsitletav teema saab 20 minutilise sissejuhatuse eksperdilt. Ekspertideks oleme valinud tuntuimad ja publiku poolt palavalt armastatud advokaadid, kelle töölaualt diskussiooniteemad igapäevaselt läbi käivad. Seejärel jätkub teemakäsitlus aruteluringis, kuhu oleme valinud kogemustega laiapõhjalise tippspetsialistide meeskonna avalikust ja erasektorist ning hankevaldkonna otsustajate ringist! Nauditavatesse diskussioonidesse kaasame aktiivselt publikut täiendamaks sisukaid ümarlauaarutelusid põnevate kaasustega!


Eesmärk

analüüsida ja arutleda põnevad ja päevakajalised hankeküsimusi!

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada nii seaduselooja mõtet ja tahet, kui tunneb ka reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna. 

Koolitusel osalejad saavad juhised seaduse tõlgendamise praktikast ning oskavad vältida pikki ja kulukaid hankevaidlusi.
Nii hankijad kui pakkujad oskavad tõlgendada hankeseaduse neid paragrahve, mis sätestavad hankija ja pakkuja koostöö võimlaikkuse seaduslikes piirides.
Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 


Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.
  • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
  • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
  • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
  • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ja paljud teised huvilised.

Teemad

Milline on ideaalne riigihangete seadus?

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

 

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

 

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm

Aruteluringis räägime seaduse tänastest kitsaskohtadest praktiseeriva advokaadi, Rahandusministeeriumi nõustamispraktika ning VAKO liikme tähelepanekute põhjal. Kas RHS on üle- või alareguleeritud ja kas ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning selle kaudu ka suurema arvu pakkumuste saamiseks on vaja muuta seadust või praktikat? Kas võistlus parima bürokraadi leidmise nimel on vajalik ja üldse õigustatud? Arutame ka juba täna laual olevate RHS muudatuste üle ning tulevikus planeeritud muudatusi.

Aruteluringi juhib Kadri Matteus. Kadri on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning valdkonna nõunik, riigihankeblogi.com asutaja ja riigihanke entusiast. Kadri põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri kõiksuguste avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.

Kadri portfellis on näiteks Tallinna Kultuurikatel SA, Tallinna Linnahalli AS ja Tallinna Linnatranspordi AS riigihangete korraldamine, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamine ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamine sise- ja välisjulgeoleku kaalutlustel riigihangete seaduse erandi alusel korraldatud riigihangetes. Samuti esindab Kadri suurel hulgal pakkujaid ning mh ühte Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells AS’i riigihanke vaidlustes.

Kadri on ka kõrgelt hinnatud esineja (koolitaja, lektor) riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel (Juridica, RHS kommenteeritud väljaanne ja tavameedia).

 

Arutelus osalevad Mart Parind (VAKO) ja Mario Sõrm (Rahandusministeerium)

Mart Parind on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige ning Eesti alaline esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustiku eksperdigrupis. Enne vaidlustuskomisjoni liikmeks nimetamist praktiseeris Mart advokaadina, olles spetsialiseerunud mh riigihankeõigusele. Tema riigihankeõigust käsitlenud magistritöö pälvis Eesti Teadusagentuuri eriauhinna. Mart on riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostaja ja juhtivautor.

Mario Sõrm on rahandusministeeriumi riighangete ja riigiabi osakonna nõunik.

Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat ning Tartu Ülikooli riigihankeõiguse õppejõud

Riigihangete seadus on reeglite kogum hankijale. Sisuliselt kõik, mida hankija tegema peab ja kuidas käituma peab, on seal kirjas. Samas on väga vähe suuniseid pakkujatele, kuid teame kohtupraktikast, et Euroopa Kohus nõuab, et pakkujad oleksid samuti mõistlikult tähelepanelikud ja hoolsad. Seega räägime, kui hoolas on hoolas pakkuja ning mis siis juhtub, kui ta seda ei ole.

Arutelu - kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen

 

Pildid / - Kristjan Piirsalu

Kristjan Piirsalu

Pildid / - jarlo dorbek 115

Jarlo Dorbek

 

Pildid / - Blogi - pilt puudubRuth Prigoda

 

Arutelu juhib Kadri Härginen.
Kadril on märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus. Lisaks praktilisele hankealase kogemusele on Kadri Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas töötades vastutanud ka riigihangete poliitika kujundamise ning eelnõude väljatöötamise eest, sh osalenud ettepanekute tegemises seadusemuudatusteks riigihankeõiguse vallas.
 
Arutelus osalevad Jarlo Dorbek (Hankepartner OÜ), Kristjan Piirsalu (RB Rail AS) ning kohtunik Ruth Prigoda.

Jarlo Dorbek omab üle 15 aasta riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste ja hankemenetluste läbiviimisega. Jarlo poolt on läbi viidud üle 150 riigihanke koolituse, nende seas sellistele asutustele nagu EAS, Innove, Eesti Töötukassa, Eesti Energia, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium jpt. Ta on läbi viinud ka riigihangete õiguse loenguid Sisekaitseakadeemias ja TTÜ-s. 
Kristjan Piirsalu omab laiaulatuslikku hangete läbiviimise ja juhtimise kogemust. Ta on multimiljoni euro väärtusega hangete juhtimise ja läbiviimisega eelnevalt tegelenud nii Inglismaal raudteeinfrastruktuuri sektoris kui Eestis energiasektoris. Praegusel ajal juhib ta Rail Balica projekti koordinaatorettevõttes RB Rail AS hangete osakonda. Kristjanil on kogemus keerukate ja prioriteetsete infrastruktuuriprojektide läbiviimiseks tarvilike hangete läbiviimisel ning projektide koguväärtus, milles ta hangete alal on osalenud ulatub miljarditesse eurodesse. Sealhulgas, suurima hanke väärtus, mille läbiviimises Kristjan on osalenud, oli ligikaudu 1.6 miljardit inglise naela. Ta on instituudi The Chartered Institute of Procurement & Supply täisliige.
Ruth Prigoda on Tallinna Halduskohtu kohtunik. Aastatel 2009-2013 töötas Ruth Prigoda Keskkonnaameti õigusosakonnas juristina ning 2005-2007 Keskkonnaministeeriumi õigusosakonnas juristina. Tulenevalt igapäevasest tööst näeb Ruth Prigoda tagajärgi, mille toob kaasa pakkuja hooletus.

Turu-uuringute võlud ja valud

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat

Riigihanke valdkonnas on levinud arusaam justkui oleks riigihanke väljakuulutamisele eelnev suhtlus hankija ja potentsiaalse pakkuja vahel midagi keelatut. Müüdi loomisele on suuresti aidanud kaasa negatiivne meediakäsitlus, kus vastavad suhted on tihti leidnud kajastamist just korruptsiooni ja teiste ebaausate teguviisidega seotud kaasuste kontekstis. Tegelikult on hankija ja potentsiaalse pakkuja riigihanke eelse suhtluse näol aga tegemist selgelt lubatava ja isegi soovitatava vahendiga riigihanke tulemusliku läbiviimise tagamiseks. Ümarlaual võtamegi vaatluse alla turu-uuringu kasutamise eelised ning selle läbiviimise erinevad võimalused. Samuti arutleme selle üle, millised ohud ja hirmud kaasnevad turu-uuringus osalejatele ning kuidas neid ohtusid osalejate jaoks leevendada.  

Arutelu - turu-uuringute võlud ja valud

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets

 

Pildid / - Kaido Heinsalu

Kaido Heinsalu

 

Pildid / - Katriin Alasoo 113x113Katriin Alasoo

Arutelu juhib Diana Minumets

Diana on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 14 aasta. Diana on 2014.a. ilmunud raamatu Riigihangete õigus (D. Minumets, P. Kulm. Juura 2014) ning 2019 ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koost: M. Parind, M.A. Simovart. Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esineb erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana Minumets omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Arutelus osalevad Kaido Heinsalu (Tieto Estonia AS) ja Katriin Alasoo (ITK).
 
Kaido Heinsalu on Tieto Estonia äriarendusjuht ning kirglik koostöö propageerija riigi- ja erasektori vahel. Aktiivne kokkupuude riigihangetega on tal igapäevaselt nii hangetel osalemisel, avaliku sektoriga koostöö edendamisel ning parimate praktikate väljatöötamisel. Kaido on riigihangetega kokku puutunud juba 15 aastat ning on ka avaliku-ja erasektori koostöökogu liige selle tegevuse algusest peale. Koostöökogu raames on Kaido tarkvaraarenduse tüüplepingute töörühma ning olelusringi töörühma erasketori poolne eestvedaja. Lisaks on Kaido Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) infopoliitika nõukoja aktiivne liige.
Katriin Alasoo on Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonna juhataja. Katriin on tegelenud riigihangete ja erasektori ostudega vahelduvalt aastast 2002 puutudes kokku erinevate küsimuste ja väljakutsetega nii hankija kui pakkuja rollis. Riigihangete põletavamad küsimused on Katriini jaoks enim esile kerkinud viimase 6 aasta jooksul juhtides Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonda, kus viiakse aastas läbi ligi 100 riigihanget ning 200 väikehanget. 

Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes

Pildid / - Marko Nemberg

Pildid / - Kaido Heinsalu

Marko Nemberg, Trinidad Wiseman OÜ müügi ja äriarenduse juht, riigihangete konsultant ja Kaido Heinsalu, Tieto Estonia äriarendusejuht 

Riigihangete õnnestumise peamised eeldused on tellija asjatundlikkus, piisav eeltöö, tasakaalus lepingud ja parimate praktikate kasutuselevõtt. Kas hankeseadusest tulenevad nõuded jätavad varju tellija tegeliku tahte? Või kuidas tunneb pakkuja ära enda jaoks hea ja sisulise hanke? Aruteluringis lahkame, millised on partnerlust soodustavad ja millised takistavad nüansid? Milline on teemasse puutuv rahvusvaheline vaade ja praktika? Standarditud vormid, proovitööd, hindamislävendid, kaskaadlepingud jpm uut ja põnevat, mis Eesti hankemaastikku rikastada võiks.

Arutelu - hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes

Pildid / - Kaido Heinsalu

Kaido Heinsalu

 

Pildid / - Priit Lätt 113x113

Priit Lätt

Pildid / - Marko Nemberg

Marko Nemberg

 

Pildid / - Blogi - pilt puudubMaarja-Viorika Vasko

Arutelu juhib Kaido Heinsalu. 

Kaido on Tieto Estonia äriarendusjuht ning kirglik koostöö propageerija riigi- ja erasektori vahel. Aktiivne kokkupuude riigihangetega on tal igapäevaselt nii hangetel osalemisel, avaliku sektoriga koostöö edendamisel ning parimate praktikate väljatöötamisel. Kaido on riigihangetega kokku puutunud juba 15 aastat ning on ka avaliku-ja erasektori koostöökogu liige selle tegevuse algusest peale. Koostöökogu raames on Kaido tarkvaraarenduse tüüplepingute töörühma ning olelusringi töörühma erasketori poolne eestvedaja. Lisaks on Kaido Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) infopoliitika nõukoja aktiivne liige.  

 

Arutelus osalevad vandeadvokaat Priit Lätt (PWC Legal Eesti), Marko Nemberg (Trinidad Wiseman) ja Maarja-Viorika Vasko (SMIT).

Vandeadvokaat Priit Lätt juhib PwC Legal Eesti intellektuaalomandi/IT, maksuvaidluste ja riigihangete valdkondi. Priit on töötanud õigusnõustajana alates 1997. aastast. Enne PwC Legaliga liitumist töötas ta üle 10 aasta Advokaadibüroos GLIMSTEDT, olles selle büroo asutajapartner. Priit on kõrgelt tunnustatud spetsialist riigihangete alal, esindades ja nõustades nendes küsimustes Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtjaid ning avaliku sektori asutusi. Lisaks on Priidul märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel pretsedendi loonud vaidlustes Riigikohtus, kaasa arvatud põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. 

Priit osales ainsa advokaadina avaliku- ja erasektori töögrupis, mis töötas esmakordselt Eestis välja tarkvaraarenduse riigihangete soovitusliku tüüplepingu. Priit on teinud ettekandeid paljudel seminaridel ja konverentsidel ning on Addenda koolituspubliku üks suurimaid lemmikuid. 
 
Marko Nemberg on Trinidad Wisemani äriarenduse juht ja riigihangete konsultant, kellel on praktilised kogemused enam kui kolmesajast riigihankest nii Eestis kui välismaal. Lisaks Eestile on tal mh kogemused Afganistani, Sloveenia, Iirimaa ja Beneluxi maade riigihangete süsteemiga. 
Tegemist on ka hankija vaadet omava praktikuga, kes on ise osalenud hangete koostamisel ja läbiviimisel ning teab, kui keeruline eeskujulike riigihangete koostamine tegelikult on. Oma ettekandes keskendub ta Eesti ja välisriikide hangete erinevustele ja õppetundidele ning toob välja tingimused, mida on mõistlik kasutada ka kodumaistel hankijatel. 

Maarja-Viorika Vasko,  SMIT õiguse ja hangete juht.

Ümarlaua täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

19. märtsil 2020 kell 10.00-16.30

PÄEVAKAVA

10.00-10.05 Tervitussõnavõtt päeva juhilt 
10.05-10.55 Aruteluring „Milline on ideaalne riigihangete seadus?“
11.00-11.20 Ettekanne "Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?“ Kadri Härginen
11.25-12.10 aruteluring eelnenud ettekandel.
12.10-13.00 lõuna
13.00-13.20 Ettekanne "Turu-uuringute võlu ja valud" Diana Minumets
13.25-15.05 aruteluring eelnenud ettekandel.
15.05-15.15 kohvipaus
15.15-15.35 Ettekanne "Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes“ Marko Nemberg ja Kaido Heinsalu
15.40-16.20 aruteluring eelnenud ettekandel.
16.20-16.30 diskussioonide päeva lõpetamine
 
 

Toimumiskoht

Tallink Spa & Conference Hotel 
Sadama 11a, Tallinn


Maksumus

Soodushind kuni 7. veebruarini 2020 registreerujatele 199 € + km.
8. veebruarist kuni 7. märtsini 2020 registreerijatele kehtib hind 209 € + km. 
Hiljem registreerides kehtib tavahind 239 € + km!


Maksumus sisaldab

Ümarlaual osalemist, ettekannete elektroonilist slaidimaterjali ning toitlustust!
Kõik osalejad saavad ümarlaual osalemise kohta koolitusel osalemist kinnitavad tõendid!


Tasumine

Ümarlauale registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Ümarlauast loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne ümarlaua toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Kadri Matteus - Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501

Riigikohus tegi 20.12.2019 lahendi asjas nr 3-19-1501, kus oli vaidluse all pakkuja poolt hooletusest tehtud vea parandamise võimalus. Kuigi tegemist oli sotsiaal- ja eriteenuse hankega, oli hankija dubleerinud RHS § 46 lg 4 ja § 98 regulatsiooni hankedokumentidesse, mistõttu kohaldati vaidluse lahendamisel just neid norme ning kohtu seisukohad on seega kohaldatavad enamikes hankevaidlustes.Lugege ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.