Sisukord

RIIGIHANGETE VEEBITREFF 2021!

Jaga

Eeltutvustus

Tänavune riigihangete veebitreff toob Teieni hankemaailma aktuaalseimad teemad ja probleemseimad küsimused.  Kokku neljal päeval on Teil võimalus osa saada kuni üheksast erinevast ettekandest. Iga teema kohta annavad koolitajad 60-minutilise ülevaate põletavatest küsimustest, millele järgneb 30 minutit aktiivset arutelu, küsimusi ja vastuseid nii ettekande moderaatori kui ka osalejate poolt! 

Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelkuulamine on võrdne trefil osalemise tasuga. Palume registreerumisel meid teavitada, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates meie e-akadeemiasse sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eesmärk

Riigihangete veebitrefi eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb riigihangete reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • oskab tõlgendada riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad:

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • kõik, kes on antud teemadest huvitatud

Teemad

Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted praktikas

Pildid / - Britta Oltjer 113x113

Britta Oltjer

Pildid / - Karin Ploom 2020

Karin Ploom

ettekanne: Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner ja vandeadvokaat
modereerib: Karin Ploom, advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaat

Sisuliselt kohustab seadus hankijat olema hoolas ja käituma mõistlikult. Selle kohustuse täitmist hinnatakse ja sisustatakse läbi riigihanke korraldamise üldpõhimõtete täitmise. Vandeadvokaadid Karin Ploom ja Britta Oltjer räägivad oma ettekandes, kuidas on nii kohtupraktikasd kui ka vaidlustuskomisjoni praktikas hanke üldpõhimõtteid sisustatud ja tõlgendatud.

Hanketingimustest enne ja pärast lepingu sõlmimist

Pildid / - Mari Kelve-Liivsoo

Mari Kelve-Liivsoo

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

ettekanne: Mari Kelve-Liivsoo, advokaadibüroo PWC advokaat
modereerib: Erki Fels, advokaadibüroo PWC vandeadvokaat

Hankelepingut saab pärast sõlmimist muuta vaid erandlikel juhtudel ja piiratud ulatuses. Õigusvastased hanketingimused tuleb seetõttu selgeks vaielda enne lepingu sõlmimist. Samas on hankelepingu tingimused tavaliselt ka tüüptingimused, mille õiguspärasust tuleks hinnata ka võlaõigusseaduse alusel. Mida peaks hankija tüüptingimusi kehtestades silmas pidama? Millal ja kuidas saab pakkuja neid vaidlustada?

Tehnilise kirjelduse vaidlustamine

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Pildid / - Anneli Aab

Anneli Aab

ettekanne: Epp Lumiste, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat
modereerib: Anneli Aab, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat

Tehnilise kirjelduse koostamine on hankija ülesanne, kuid hankelepingu eseme selge ja arusaadav kirjeldamine tekitab jätkuvalt vaidlusi hankijate ja pakkujate vahel. Tehnilise kirjelduse puhul, liigne detailsus ei pruugi hea olla. Liiga vähene samuti mitte. 
Oma ettekandes käsitleb vandeadvokaat Epp Lumiste tehnilise kirjelduse vaidlustamisega seonduvaid küsimusi: millal on mõistlik ja põhjendatud vaidlustus esitada ja millal tuleks aega/raha säästa?
Samuti vaatleb Epp Lumiste just pakkujate seisukohast seda, millised on tagajärjed, kui õigel ajal vaidlustus esitamata jäetakse – ehk vaidlused, mis tõusetuvad lepingu täitmise raames, kuid on seotud tehnilise kirjelduse ebatäpse sõnastusega. 

Varasemad hankelepingute rikkumised ja pakkuja saatus edasistes hangetes

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa

Pildid / - Kristiina Kaarna

Kristiina Kaarna

ettekanne: Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa partner ja vandeadvokaat
modereerib: Kristiina Kaarna, Riigihanked OÜ  tegevjuht ja koolitaja 

Advokaadibüroo Laarmaa vandeadvokaat Kristina Laarmaa selgitab milliste tagajärgedega peavad pakkujad arvestama hangetes osalemisel, kui pakkujal esineb varasemate hankelepingute rikkumisi. Kas ja kuidas eelnevaid rikkumisi hankepassis kajastada? Millised on hankija õigused ja kohustused, kui pakkuja ei ole hankepassis eelnevate rikkumiste kohta teavet esitanud? Millised on hankija õigused ja kohustused, kui pakkuja on hankepassis eelnevate rikkumiste kohta hankepassis info esitanud? Kuidas hinnata pakkuja esitatud teavet heastamise kohta? Kristina Laarmaa analüüsib küsimusi värskema kohtupraktika valguses.

Praktilised küsimused lihthankemenetluses

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2021

Kristina Uuetoa-Tepper

Pildid / - Kristiina Kaarna

Kristiina Kaarna

ettekanne: Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid partner ja vandeadvokaat
modereerib: Kristiina Kaarna, Riigihanked OÜ  tegevjuht ja koolitaja 

Lihthankemenetlus on suure osakaaluga hankemenetluse liik. Rahandusministeeriumi statistika järgi viidi 2019. aastal läbi 2469 lihthanget 8555 pakkujaga. Ettekandes käsitleb Kristina Uuetoa-Tepper lihthankemenetluses enam küsimusi tekitavad aspekte nii hankija kui ka pakkuja poolelt. Kuna riigihangete seadus kehtestab selle menetlusliigi puhul vähe reegleid, on oluline roll vaidlustuskomisjoni (VAKO) praktikal. Ettekande fookuses on mitmed VAKO lahendid.

Konkurentsi piiravad vastavustingimused

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets

Pildid / - Katriin Alasoo 113x113

Katriin Alasoo

ettekanne: Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat
modereerib: Katriin Alasoo, Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonna juhataja

Ostetavale kaubale või teenusele nõuete kehtestamisel kohustab seadus hankijat järgima, et kõik seatavad piirangud oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud. Samuti peab hankija silmas pidama, et riigihankes oleks tagatud piisav konkurents ning et ta oma tingimuste seadmisel konkurentsi põhjendamatult ei piiraks. Kirjeldatud nõuete järgimine tekitab aga tihti konflikti hankija enda vajaduste ning soovidega. Lähtudes vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahenditest püüab vandeadvokaat Diana Minumets vastata oma ettekandes küsimusele, kust läheb piir hankija põhjendatud vajaduste ning konkurentsi alusetu kahjustamise vahel.

Kelle oma on saladus ja keda see kaitseb?

Pildid / - Veiko Vaske

Veiko Vaske

Pildid / - Veikko Puolakainen 2020

Veikko Puolakkainen

ettekanne: Veiko Vaske, advokaadibüroo Nove vandeadvokaat
Modereerib, Veikko Puolakainen, advokaadibüroo Nove partner ja vandeadvokaat

Alles mõne aasta eest oli riigihangetes tõmmatud selge joon, et pakkumus selle kitsas tähenduses on konfidentsiaalne, kõik muu aga läbipaistvuse põhimõtte alusel ettevõtlusmaailma jaoks tavatult avalik. Tänaseks on olukord jõudnud teise äärmusse, kus ärisaladuse või isikuandmete kaitse ettekäändel on konkurendile kättesaamatu peaaegu kõik, mis võimaldaks mängu ausust kontrollida. Paljast kahtlusest aga vaidlustamiseks ei piisa. 
Kas võtmeeksperte võib salastada paljalt kartusest, et muidu ostetakse nad üle? Kas pakkumuse maksumus on ikka avalik ja kontrollitav, kui selle muutuvad komponendid on salajased? Kas hankijat peabki pimesi usaldama? Mis siis lõpuks on saladus ja kes seda otsustab? Nendele küsimustele otsib vastuseid vandeadvokaat Veiko Vaske Advokaadibüroost NOVE.

Milline on piirangute ja eriolukorra mõju lepingutele, sh hankelepingutele

Pildid / - Erko-Andreas Roosik

Erko-Andreas Roosik

Pildid / - Juri-Karl Leppik

Jüri-Karl Leppik

Pildid / - Raiko Lipstok

Raiko Lipstok

ettekanne: vandeadvokaat Erko-Andreas Roosik ja advokaat Jüri-Karl Leppik advokaadibüroost Eversheds Sutherland Ots & Co
küsimused ja vastused: Raiko Lipstok, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

Kas eriolukord ja avalik-õiguslikud piirangud mõjutavad sõlmitud lepingute täitmist? Kas ettevõtja saab tema suhtes seatud piirangutele tuginedes kohustuse täitmisest vabaneda? Miks tuleb eristada raha maksmise kohustust teistest kohustustest? Kas piirangud võivad anda aluse lepingu muutmise nõudmiseks või lepingu ühepoolseks lõpetamiseks? Neist ja veel teistestki koroonakriisis esilekerkinud olulistest ja aktuaalsetest küsimustest räägimegi.

Riigihangete seadus: 221 muudatust tulekul

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm

Pildid / - Gerli Helene Gritsenko

Gerli Helene Gritsenko

ettekanne: Kadri Härginen ja Mario Sõrm advokaadibüroost Sorainen
modereerib: Gerli Helene Gritsenko advokaadibüroost Sorainen

Rahandusministeerium on esitanud arvamuste avaldamiseks eelnõu, millega läheb muutmisele või täiendamisele kokku 221 riigihangete seaduse sätet. Oma ettekandes analüüsib ja vastab küsimustele advokaat Kadri Härginen: miks neid muudatusi vaja on? Kas VAKOs ja kohtus vaieldakse samamoodi edasi? Mis läheb hankijate jaoks lihtsamaks ja mis keerulisemaks? Mida peaksid pakkujad eelnõu seaduseks saamisel silmas pidama?

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Veebitreff toimub 1.-4 juunini 2021, ettekanded on iga päev algusega kell 09.00 ja kell 11.00.

Lisaettekanne toimub 1. juunil kell 14.00. 

Riigihangete veebitrefi ajakava:

Teisipäev, 1. juuni 2021

9.00-10.30          Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted praktikas
11.00-12.30        Hanketingimustest enne ja pärast lepingu sõlmimist
14.00-15.30        Tehnilise kirjelduse vaidlustamine

Kolmapäev, 2. juuni 2021

9.00-10.30          Varasemad hankelepingute rikkumised ja pakkuja saatus edasistes hangetes
11.00-12.30        Praktilised küsimused lihthankemenetluses 

Neljapäev, 3. juuni 2021

9.00-10.30          Konkurentsi piiravad vastavustingimused
11.00-12.30        Kelle oma on saladus ja keda see kaitseb?

Reede, 4. juuni 2021

9.00-10.30          Milline on piirangute ja eriolukorra mõju lepingutele, sh hankelepingutele?
11.00-12.30        Riigihangete seadus: 221 muudatust tulekul


Toimumiskoht

veebis! 
Kõik ettekanded kanname üle Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete diskussioone vaatama 20 minutit enne algust. Hankenädala ettekandeid saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada esinejatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne ettekannete algust!


Meetodid

Iga teema kohta annavad koolitajad 60-minutilise ülevaate põletavatest küsimustest, misjärel jätkame moderaatori eestvedamisel 30- minutilise küsimuste ja vastuste vooruga. Ühe ettekande maht kokku 90 minutit. 


Maksumus

Oma ettekannete valik on Teil võimalik märkida koolitusele registreerumisel lisatoodete sektsioonis! 
 
Ühe ettekande maksumus on 79 € + km (94,80 €).
4 ettekande maksumus  on 279 € + km (358,80 €). Teie võit 37 € + km.
6-9 ettekande maksumus on 429 € + km (478,80 €). Teie võit 242 € + km. 
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne trefil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist, elektroonilisi õppematerjale ning tõendit koolituse läbimise kohta.

NB! Kõik, kes on tellinud ettekandel osalemise, kuid seda reaalajas ei jälgi, saadame trefi toimumise järgselt  soovitud ettekande salvestise. Salvestis on järelvaadatav 30 päeva jooksul peale vastava meili saatmist Addenda OÜ poolt. 


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.