Sisukord

24/7 koolitus - Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus (8 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Igapäevaselt toimuvad asutustes ja ettevõtetes tegevused, mis võivad kulmineeruda tuleõnnetuse tekkega, olgu selleks põhjuseks siis inimlik teadmatus või hoolimatus (nt tuletöö ohutusnõuete eiramine, suitsetamine vales kohas vms), tehnoloogilise seadme või protsessi kõrvalekalded normipärasest toimimisest (nt. elektriline lühistumine, detailiosa kulumine ja friktsioon vm) või ka loodusjõududest põhjustatud olukorrad (keemiline või bioloogiline isesüttimine, pikselöök vm). Olukordades, kus nimetatud õnnetus tekib, sõltub väga palju sellest, kuidas selles organisatsioonis töötavad inimesed on selleks valmistunud (koolitatud). Juhul, kui kahjutulel lastakse suureks paisuda, võivad tagajärjed olla katastroofilised nii inimelu ja tervise-, kui ka hoone püsimajäämise seisukohalt.
Antud koolitus ongi selleks, et osata eelnimetatud organisatsioonis olevaid riske hinnata nii, et tuleõnnetuse toimumise võimalus oleks viidud miinimumini. Samuti on koolituse eesmärgiks läbi teadmiste ja teadvustuste saavutada olukord, kus tehnosüsteemid oleksid maksimaalses korrasolekus kui ka inimesed oleks koolitatud ja valmis, kui tuleõnnetus töökeskkonnas siiski peaks tekkima.

Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised tuleohutuse eest vastutava isiku tööks ettevõttes.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet tuleõnnetuste statistikast Eestis ja teab, kuidas toimib Päästeameti operatiivreageerimine tuleõnnetusse sattunud objektile (põhimõtted, võimekused). Omab teadlikkust, millised õigused on päästetöö juhil ettevõttesse päästesündmusele reageerimisel
 • teab kuidas korraldada tuleohutusalane turvalisus asutuses või ettevõttes, läbi normdokumentatsiooni teadmise ja tundmise (Eesti Vabariigis kehtivad peamised alusõigusaktid tuleohutuse tagamise kontekstis  - Tuleohutuse seadus, siseministri määrused, standardid, kasutusjuhendid)
 • teab, kuidas areneb tulekahju ning millised on riskid organisatsiooni tuleohutuse tagamisel ja tuleõnnetuse tekkimisel (tehnosüsteemide toimepidevus, personali teadlikkus evakueeruda ja selle võimalikkus, evakuatsioonistrateegia toimepidevus)
 • teab peamisi tuleohutusalaseid õigusakte ja dokumendivorme ning tegevusi, mis aitavad välja töötada ja ellu viia organisatsiooni tuleohutuspoliitikat ja kontrollida selle täitmist (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, personali tuleohutusalane koolitus ja selle sisu)
 • teab peamisi nõudeid tuletöö tegemisest, et korraldada ettevõtte tuleohuriskide maandamist võimalike tuletööde (erinevad remont- ja hooldustööd, mis klassifitseeruvad tuletööde kategooriasse) läbiviimisel objektil
 • teab ja tunneb peamisi nõudeid organisatsiooni tuleohutuse tagamisel (nõuded kaupade toodete ladustamisel, evakuatsiooniteede korrashoiu tagamisel, seadmestiku ohutusnõuetest kinnipidamisel, suitsetamisrežiimi korraldamisel jms). Omab ülevaadet peamistest tuleohutusnõuete tüüpilistest rikkumistest objektidel
 • teab, kuidas jälgida peamiste tuleohutuspaigaldiste korrashoiu nõudeid ning jälgida ja nõuda hooldajalt nende korrashoiu nõuetest ja põhimõtetest kinnipidamist (hoolduslepingud, hooldusjuhendid, hoolduskavad, hooldusaktid)
 • teab, kuidas hoida esmaste tulekustutusvahendite toimepidevust objektil (tulekustuti valik, vaatlus, kontroll ja hooldus) ja tulekustuti kasutamine
 • teab, milliste probleemidega tuleb arvestada, mis tabavad organisatsiooni tuleõnnetuse ajal ja vahetult selle järgselt (suhtlemine avaliku meediaga, kindlustusküsimused, tarne- ja logistiliste ahelate katkemine ja/või kahjustumine, kliendisuhete halvenemine jms)

Sihtrühm

Asutustes ja ettevõtetes tuleohutust korraldavad või tuleohutuse eest vastutavad isikud, sh:

 • juhtkonna liikmed
 • haldurid
 • haldusjuhid
 • haldus- või hooldusosakonna juhatajad
 • tehnikadirektorid
 • tootmisjuhid
 • turvajuhid jms ametikohad, kellele on määratud organisatsiooni tuleohutuspoliitika väljakujundamine ja üldise tuleohutuse eest vastutamine

Teemad

Mart Sild käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • sissejuhatus ja tuleohutusalane seadusandlus
  - sissejuhatus. Tuleõnnetuste statistika ja tulekahjude tekkepõhjused Eestis
  - Eesti päästesüsteemi üldine tutvustus (päästekomandode võimekused ja  reageerimise printsiibid päästesündmuse (tuleõnnetuse) korral)
  - päästetöö juhi õigused ja kohustused päästesündmusele reageerides
  - tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis. Tuleohutuse seaduse tutvustus ja peamiste punktide väljatoomine organistatsiooni tuleohutuse eest vastutava isiku vaatest
  - siseministri määrused, mis sätestavad füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel
 • tuleohutusalane teadlikkus
  - tulekahju olemus ja selle areng
  - tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
  - evakuatsiooni korraldamine ja läbiviimine ettevõttes (evakuatsioonistrateegia)
 • tuleohutuse tagamine ettevõttes  1 (dokumentatsioon ettevõttes/asutuses)
  - enesekontrolli tuleohutusaruanne
  - tulekahju korral tegutsemise plaan
  - evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (teoreetiline ja praktiline osa)
  - tuleohutuspaigaldiste korrashoid
 • tuleohutuse tagamine ettevõttes 2 (tegevused, toimingud)
  - esmased tulekustutusvahendid ja nende korrashoiu nõuded
  - enamlevinumad tuleohutusnõuete rikkumised objektidel (ladustamisnõuded, nõuded evakuatsiooniteedele, suitsetamisrežiim jms)
  - tuletööd ja tuletöö nõuetega arvestamine
  - tuleõnnetusjärgne tegevus

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(8 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Mart Sild 2023 - Addebda

Mart Sild, Fire Safety OÜ projektijuht/tuleohutusspetsialist

Mart Sild on olnud tegev pääste valdkonnas aastast 1993. Ta alustas tuletõrjuja-päästjana Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametis ning on läbinud kõik astmed operatiivteenistuse valdkonnas. Mart Sild on olnud ka osakoormusega pikaajaline lektor ja õppejõud Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, koolitades nii kolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilasi, meeskonnavanemaid kui ka päästekorraldajaid. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on olnud päästetööde juhtimisega seonduv. Samuti omab Mart Sild ligi 20. aastast koolitajakogemust erinevate asutuste ja ettevõtete personali tuleohutusalasel koolitamisel ning tulekahjuõppuste läbiviimisel.

Mart Sild on pälvinud 2 riiklikku teenetemärki:

 • Päästeteenistuse medal
 • Päästeteenistuse medal kuldsete tammelehtedega

Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

169 € + km (206,18 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.