Sisukord

Hankenädal 2022! Vaidluses sünnib tõde, arutelus lahendus!

Jaga

Eeltutvustus

Hankenädal 2022 on eksklusiivne ning intrigeeriv koolitus, kus toome Teieni iga päev ühe põletava hanketeema. Tuntud ja publiku poolt armastatud hankeeksperdid, vandeadvokaadid, advokaadid ja juristid analüüsivad vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat, jagavad selgitusi ja vastavad Teie küsimustele. Igal osalejal on võimalus aktiivselt aruteludesse sekkuda ja oma arvamust ning seisukohti esitada!

Hankenädal 2022 toimub veebis. Teil on võimalus töökohalt lahkumata nädala jooksul iga päev osaleda aktiivsel arutelul. Üks arutelu igal tööpäeval annab Teile suurepärase võimaluse täita oma igapäevaseid töökohustusi, kui 90 minutiks lülitada telefon välja, sulgeda oma e-post ja osaleda online nii sõnas kui pildis aktuaalsete hankeküsimuste lahendamisel! Juhul, kui Te aga reaalajas toimuvatel aruteludel osaleda ei saa, siis kogu hankenädala arutelud me salvestame ning neid on võimalik 30 päeva jooksul Teile sobival ajal järele vaadata. 


Eesmärk

Hankenädal 2022 eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb riigihangete reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • oskab tõlgendada riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
  • avalik-õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Tehnilise kirjelduse praktilistest probleemidest: koostamine ja vaidlustamine

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner ja Epp Lumiste advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat

Tehnilise kirjelduse koostamine on hankija ülesanne, kuid hankelepingu eseme selge ja arusaadav kirjeldamine tekitab jätkuvalt vaidlusi hankijate ja pakkujate vahel. Tehnilise kirjelduse puhul, liigne detailsus ei pruugi hea olla. Liiga vähene samuti mitte. 
Oma arutelus käsitlevad vandeadvokaadid Epp Lumiste ja Britta Oltjer tehnilise kirjelduse koostamise ja vaidlustamisega seonduvaid küsimusi: millised on tehnilise kirjelduse koostamise nõuded, millal on mõistlik ja põhjendatud vaidlustus esitada ja millal tuleks aega/raha säästa? Arutelu põhineb 2020. ja 2021. aasta vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahenditel. 

 

Britta Oltjer on advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 13-aastast kohtuvaidluste advokaadina töötamise kogemust. Britta kogemus kohtuvaidluste lahendamisel hõlmab erinevaid valdkondi nii lepinguõiguse, ühingu- ja konkurentsiõiguse, ehitusõiguse kui ka riigihangete valdkonnas. Samuti esindab Britta kliente riigihangete vaidlustuskomisjonis. Britta osaleb igal aastal lektorina ka mitmetel õigusalastel koolitustel.

 

Epp Lumiste on riigihangete valdkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt 2010. a omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.

Lihthankemenetluse võlud ja valud

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2021

Kristina Uuetoa-Tepper

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat ja Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Lihthankemenetlus on suure osakaaluga hankemenetluse liik. Arutelu käigus analüüsivad Kristina Uuetoa-Tepper ja Ulvi Reimets lihthankemenetluses enam küsimusi tekitavad aspekte nii hankija kui ka pakkuja poolelt. Kuna riigihangete seadus kehtestab selle menetlusliigi puhul vähe reegleid, on oluline roll vaidlustuskomisjoni (VAKO) praktikal. Analüüsi fookuses on mitmed 2020 ja 2021. aasta olulisemaid vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid hankeküsimustes. 

 
Kristina Uuetoa-Tepper on riigihangete valdkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat, nõustanud mh väga erinevate tegevusvaldkondade hankijaid hankedokumentide koostamisel ja otsuste tegemisel, esindanud vaidlustusmenetlustes pakkujaid, viinud läbi hulgaliselt ettevõtete siseseid riigihangete alaseid koolitusi ja osalenud erinevatel konverentsidel.
 
Ulvi Reimets on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud ligi 15 aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 12-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvil analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.

Hankelepingute täitmine ja lepitamine

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm 

Kadri Matteus, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Arutelu käigus analüüsivad Kadri Matteus ja Mario Sõrm hankelepingute täitmise ning ühe või teise osapoole soovil hankelepingu muutmise või ülesütlemisega seotud küsimusi. Samuti käsitleme olukordi, kus üks või teine pool lepingut täita ei suuda ning lauale tuuakse leppetrahvi küsimus. 

 

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht. Ta on üks Eesti tuntumaid advokaate riigihangete alal, nõustades nii hankijaid kui ettevõtjaid alates hankekordade väljatöötamisest kuni kohtuvaidlustes esindamiseni. Kadri Matteus on läbi viinud suurel hulgal hankemenetlusi omades ka praktilist kogemust juristina hankija juures töötades ning nõustanud ettevõtteid hangetes osalemisel. Samuti on Kadri Matteusil põhjalikud teadmised ja kogemused muudes haldusõiguslikes vaidlustes, olles üks büroo peamistest haldusvaidlejatest.

Kadri Matteus on riigihankeõiguse vallas hinnatud esineja ning riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest. Kadri peab Riigihankeblogi ja riigihanke taskuhäälingut Etapiviisiline Elu. Kadri Matteus on ka lepitaja lepitusseaduse mõistes ning on kogemustega ja tunnustatud õiguseksperdiks hankelepingute täitmise käigus tekkinud vaidluste lahendamisel.

 

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes eelnevalt omab töökogemust mitmel erineval töökohal avalikust sektorist ning on olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario Sõrm on aktiivselt panustanud seadusloomesse. Lisaks konkurentsiseadusele on Mario Sõrm kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas Mario Sõrm rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hakijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.

Diskrimineerivad hanketingimused ja finantskorrektsioonid

Pildid / - Margo Lemetti

Margo Lemetti

 

Pildid / - Priit Lember

Priit Lember

 

Margo Lemetti, advokaadibüroo Walless partner ja Priit Lember, advokaadibüroo Walless vandeadvokaat 

Hanketingimused tuleb hoolikalt läbi mõelda ning osalejaid kohelda võrdselt. Kui hankemenetlust rahastatakse struktuuritoetustest, võivad ka pealtnäha väikesed ja ebaolulised apsud kaasa tuua finantskorrektsiooni ja toetuse märkimisväärse vähendamise. Tagantjärgi vigu parandada on keeruline. Margo Lemetti  ja Priit Lember arutlevad levinumate hanketingimuste koostamisel tekkivate vigade üle ning annavad praktilisi soovitusi nende vältimiseks ja korrektsioonide vaidlustamiseks.

 

Margo Lemetti on suurte kogemustega advokaat, kelle peamised tegevusvaldkonnad on lepinguõigus, vaidluste lahendamine ja riigihanked. Margo on kogenud vaidluste lahendaja ning võimeline kliendi palvetele kiirelt reageerima. Margo on hinnatud lektor riigihangete, struktuurifondide vahendite tagastusnõuete, samuti ära- ja lepinguõiguse teemadel.

 

Priit Lember on spetsialiseerunud nii tsiviil- kui ja haldusõiguslike vaidluste lahendamisele ja riigihankeõigusele. Lisaks nõustab ta kliente muudes küsimustes nagu haldusmenetlused, pankroti- ja saneerimismenetlused, vaidemenetlused, riigihangete ettevalmistus ja läbiviimine ning struktuuritoetused. Priit on esindanud kliente arvukates hankevaidlustes ning pidanud mitmetel konverentsidel ja koolitustel riigihangete-alaseid loenguid.“

Kuidas osta täpselt seda, mida hankija tahab?

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm 

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm 

Rauno Klemm, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Ilmselt on iga hankija harjunud kuulma, kuidas alati tuleb riigihankel maksimaalselt konkurentsi ära kasutada ja igal võimalusel vältida pakkujate ringi kitsendavaid nõudeid. Kuhu maani nende eesmärkide järgimisega aga minna ja mida teha siis, kui hankijal on väga konkreetsed vajadused, millele vastabki üks või üksikud pakkujad? See kord katsumegi arutledes kompida piire, kas ja millal võiks hankija hankida konkreetset asja/teenust.

 

Rauno Klemm on vandeadvokaat, kellel on ulatuslik kogemus riigihangete valdkonnas. Rauno Klemm on nõustanud kliente hangete korraldamisel ja hangetel osalemisel terve menetluse vältel ning esindanud kliente hankevaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Rauno Klemmi igapäevased töövaldkonnad on samuti äri- ja lepinguõigus ning keskkonna- ja haldusõiguslikud kohtuvaidlused. Ta on võitnud Eesti Harjutuskohtu võistluse ja osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel.

 

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes eelnevalt omab töökogemust mitmel erineval töökohal avalikust sektorist ning on olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario Sõrm on aktiivselt panustanud seadusloomesse. Lisaks konkurentsiseadusele on Mario Sõrm kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas Mario Sõrm rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hakijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.


Aeg ja maht

Hankenädal toimub 7.-11. veebruarini 2022

7. veebruaril kell 14.00-15.30 Tehnilise kirjelduse praktilistest probleemidest: koostamine ja vaidlustamine. Epp Lumiste ja Britta Oltjer
8. veebruaril kell 14.00-15.30 Lihthankemenetluse võlud ja valud. Kristina Uuetoa-Tepper ja Ulvi Reimets
9. veebruaril kell 10.00-11.30 Hankelepingute täitmine ja lepitamine. Kadri Matteus ja Mario Sõrm
10. veebruaril kell 10.00-11.30 Diskrimineerivad hanketingimused ja finantskorrektsioonid. Margo Lemetti ja Priit Lember
11. veebruaril kell 10.00-11.30 Kuidas saaks riigihangete seaduse kontekstis osta konkreetset asja? Rauno Klemm ja Mario Sõrm


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus konverents on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

aktiivne arutelu, küsimused ja vastused


Maksumus

Maksumus 299 € + km (358,80 €). 

Soovi korral saate soetada ja osaleda ka hankenädala raames toimuvatel üksikutel aruteludel. Osalemine hankenädala ühel päeval maksab 69 € + km (82,80 €). Palume registreerumisel lisainfo lahtrisse kirjutada Teie poolt soovitud arutelu pealkiri või ettekande kuupäev. 

Kõik, kellel puudub võimalus arutelusid jälgida reaalajas, saavad lunastada selle salvestise järelvaatamise õiguse meie e-õppes. Salvestiste järelvaatamine on võrdne hankenädalal osalemise tasuga.
Üksikute ettekannete täiendav järelvaatamine, st olete tellinud reaalajas osalemise ja soovite arutelu üle vaadata, on hinnaga a´14 € +km (16,80). Palun registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse ettekande pealkiri!
Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Hankenädala materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on Addenda OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

osalemist hankenädala raames toimuvatel aruteludel, elektroonilist slaidimaterjali, elektroonilist tõendit


Tasumine

Hankenädalale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne hankenädala toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal

tel 55662 741
kristina.paal@addenda.ee

 

 


Jaga

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.