Sisukord

RIIGIHANGETE TREFF 2018!

Jaga

Pildid / - 2018 RH treff


Eeltutvustus

Juba neljandat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Trefipäeval analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Mitmed ettekanded toimuvad paralleelsaalides ning osalejad saavad lähtuvalt oma huvidest valida ja kuulata just neid ettekandeid, mis neid kõige enam köidavad või mille järele suurim vajadus on!

 • Esindatud on riigihangete valdkonna suured tegijad, tuntuimad advokaadid ja vandeadvokaadid, juristid ja spetsialistid! 
 • Kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid. Kohal on aktiivsed pakkujad! Ole Sinagi! Riigihangete Treff 2018 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega! 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 9 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt.


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

 • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
 • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
 • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
 • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid,
 • ja paljud teised huvilised.

Teemad

Trefipäeva avamine

 

Pildid / - Gea Vendel

Gea Vendel

AB RASK

Pildid / - Anu Rebane

Anu Rebane

Siseministeerium

Pildid / - Kati Vellak

Kati Vellak

CGI Eesti  AS

Moderaatorid

Gea Vendel,  advokaadibüroo RASK vandeadvokaat. Gea on suure kogemustepagasiga ekspert riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Nõustades igapäevaselt nii hankijaid kui pakkujaid, on Gea omandanud laialdase teadmistepagasi mh lepinguõiguse, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, keskkonna- ja energiaõiguse, transpordiõiguse ja paljude muude valdkondade rakendamises. Gea on nõustanud hankijaid ka kontsessioonide andmisel ning avaliku ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Riigihangete korraldamisel on ta sageli abiks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Gea on edukalt esindanud oma kliente nii riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtutes, järelevalvemenetluses kui ka struktuuritoetuste menetlustes.

Anu Rebane, Siseministeeriumi varahaldusosakonna juhataja asetäitja hangete alal. Riigihangete läbiviimise kogemust on Anul üle 17 aasta, millest valdav osa Siseministeeriumis hanketegevust juhtides. Anu on kokku puutunud väga paljude erinevate sisejulgeoleku valdkonna riigihangega ning õpetanud riigihangete õigust ka Sisekaitseakadeemias. " Meie valitsemisalast on tänaseks saanud suurim ja pikaajalisem ühishankija Eestis. Põnevamateks hankeprojektideks on reostustõrjelaev „Kindral Kurvits“, riigipiiri ootealade avalikud konkursid, suuremahulised ERF pääste- ja reostustõrjevahendite ning ERF kohalike omavalitsuste ja Schengeni infosüsteemide hanked, samuti erinevad hanked EL välispiiri- ja sisejulgeolekufondist", ütleb Anu.

Kati Vellak, CGI Eesti AS jurist.  Kati on töötanud CGI-s pea 10 aastat IT-juristina ning Kati igapäevatöö on tihedalt seotud CGI kui IT-sektori pakkuja esindamisega nii hangetel kui hangetega seotud vaidlustes. Kati on CGI aktiivne esindaja Infotehnoloogia Liidus (ITL) ning seeläbi osalenud aktiivselt ITLi poolt riigihangete tüüplepingute koostamisel, mõelnud aktiivselt kaasa ka uue riigihangete seaduse vastuvõtmisel. Oma töö tegemiseks on Kati igapäevaselt kursis Euroopa Liidu ja Eesti tasandi riigihankeid puudutava kohtupraktika ja õigusaktidega. 


10.10-10.35 Kümme kuud uut riigihangete seadust: mida oleme õppinud ja kuhu edasi liigume?

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Trefi avaettekanne keskendub sellele, et millised on olnud uue seaduse rakendumisel ilmnenud head ja vead ning millises suunas tuleks õigusloomes edasi liikuda.

10.40-11.20 Kordamine eksamiks - kuidas riigihanke vaidlustusmenetluses toimida?

Pildid / - Mart Parind

Mart Parind, Riigihangete Vaidlustuskomisjoni liige

Erinevalt kohtumenetluse seadustikest ei näe riigihangete seadus ette tervet müriaadi norme selle kohta, mida, millal ja kuidas vaidlustusmenetluses teha. See ei tähenda siiski, et vaidlustuskomisjonis vaidlejatel poleks tarvis olla hoolas ja kursis "hea vaidlemise" põhitõdedega. Ettekanne käib mitmete näidete varal läbi olulisemad aspektid, mida vaidlustusmenetluses tähele panna ning jagab nõuandeid, kuidas suurendada enda väljavaateid väljuda vaidlusest võidukalt.

11.25-11.55 Vaidlustus- ja kohtupraktika uue riigihangete seaduse jõustumise järel

Pildid / - Kristina Laarmaa 113x113

Kristina Laarmaa, TGS Baltic vandeadvokaat

Oma ettekandes teeb Kristina ülevaate pärast 1.09.2017 algatatud hangetes tekkinud vaidlustus- ja kohtupraktikast ning analüüsib nii menetluslikke kui ka sisulisi probleeme, mida iga pakkuja ja hankija seoses muutunud seadusega teadma peaks.

11.55-12.40 Lõunapaus

12.40-13.35 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper

Tepper ja Partnerid AB

Kvalifitseerimistingimuste tõlgendamine

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper & Partnerid partner ja vandeadvokaat
Hankes osalemise eelduseks on vastavus kvalifitseerimistingimustele. Pärast pakkumuste esitamist ei ole enam oluline, kas kehtestatud kvalifitseerimistingimus oli arvestades hanke objekti jne vajalik või oleks pidanud kehtestama hoopis rangemad või leebemad kvalifitseerimistingimused. Hankija peab kõiki formaalselt kehtivaid kvalifitseerimistingimusi igal juhul rakendama. Praktikas on sage probleem, et kvalifitseerimistingimused ei ole üheselt mõistetavad. Selle pakkuja huviks, kelle vastavus on vaidluse all, on kvalifitseerimistingimuste võimalikult lai tõlgendamine, konkurentide huvi vastupidine. Vaidlusaluse kvalifitseerimistingimuse peab sisustama hankija.

Pildid / - Kärt Saar

Kärt Saar

Lextal AB

Vahetegu pakkumuse sisulise ja mittesisulise puuduse vahel 

Kärt Saar, advokaadibüroo Lextal advokaat
Senine hankepraktika näitab, et paratamatult satub pakumustesse ebaselgusi ning puudusi. Sellisel juhul on oluline tuvastada, kas mainitu näol on tegemist sisulise või mittesisulise puudusega, kuna seadus lubab mittesisulise veaga pakkumust hankijal ka vastavaks tunnistada. Kärt Saare ettekanne annab ülevaate sisulise ning mittesisulise puuduse eristamise kriteeriumidest koos vaidlustuskomisjoni ja Eesti ning Euroopa kohtupraktikale tuginevate näidetega.
 

Pildid / - Risto RüütelRisto Rüütel

Eversheds Sutherland Ots & Co

Ärisaladuse kaitsmine riigihangetel

Risto Rüütel, Eversheds Sutherland Ots&Co partner

 • Mis on ja mis ei ole ärisaladus (ärisaladuse tunnused)?
 • Kelle eest ja mis põhjusel tuleb ärisaladusi kaitsta?
 • Kuidas peaks uue seaduse alusel ärisaladused tähistama?
 • Kuidas teabe ärisaladuseks lugemist põhjendada?

13.40-14.35 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Raiko LipstokRaiko Lipstok

Eversheds Sutherland Ots & Co

Teise ettevõtja vahenditele tuginemine kvalifitseerimisel

Raiko Lipstok, Eversheds Sutherland Ots&Co partner, kohtuvaidluste ja konfliktilahenduse valdkonna juht.
Eelkõige pakkujad harrastavad, aga ka hankijad aktsepteerivad teise ettevõtja vahenditele tuginemist viisil, mis on lihtsasti vaidlustatav. Seetõttu käsitleme teise ettevõtja vahenditele tuginemise lubatavust praktiliste näidete ning VAKO ja kohtute praktika valguses. Selgitame, mida pakkuja peab teise isiku vahenditele tuginemisel arvestama ning millised võimalused on hankijal teise isiku vahenditele tuginemise lubatavuse üle otsustamisel.

 

Pildid / - Erki Fels 113x113Erki Fels

PWC Legal AB

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

Erki Fels, advokaadibüroo PWC Legal Eesti advokaat
Kui minevikus oli alapakkumuste tuvastamine hankija enda mure ja risk, on nüüdseks kohtupraktika avardanud ka konkurentide õigust vaidlustada kahtlaselt odavate pakkumuste edukaks tunnistamist. Nii ongi muutunud üha sagedasemaks konkurentide kaebused, kes ei ole rahul soodsa pakkumuse edukaks tunnistamisega. Väide, et konkurent on esitanud liiga odava pakkumuse, võib olla ebaedukale pakkujale viimane õlekõrs muidu laitmatult korraldatud hankemenetluses. Alapakkumuste tuvastamine eeldab hankijalt riigihangete seaduse ja majandusharu tundmist, aga ka orienteerumist üha mahukamas kohtupraktikas. 

Pildid / - Rauno Klemm 113x113Rauno Klemm

Ellex Raidla AB

Kõige põletavamad teemad tähtaegadega seoses

Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat
Tahes-tahtmata on tähtajad riigihangetes A&O, seda nii hankijate kui pakkujate jaoks. Tähtaegadega seoses on muudetud isegi riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Samas on nendega seotud muudatused uues riigihangete seaduses võrdlemisi vähe tähelepanu saanud. Ettekandes vaatleme olulisemaid tähtaegadega seotud tõusetunud küsimusi. Muuhulgas käsitleme põhimõttelist muudatust hanke alusdokumentide vaidlustamise osas, kus uue süsteemi kontekstis on praktikas tekkinud küsimusi, kuidas uut korda järgida ehk kui kaua siiski saab vaidlustust esitada. Teemaks tuleb nö rahuaeg ja kuidas see võib praktikas välistada küsimuste esitamise hankemenetluse vältel. Käsitleme, milliste hanke alusdokumentidest mittenähtuvate tähtaegadega peab iga pakkuja arvestama. Samuti on juttu olulistest muudatustest hanketähtaegades ja nende määramisel hankijale, mille mittejärgimine võib nurjata kogu hankemenetluse.Ehk kokkuvõtvalt on teemaks tähtaegadega seonduv uus, mida peab teadma iga pakkuja ja hankija.

14.35-14.55 Pealelõunane kohvipaus

14.55-15.50 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Epp Lumiste 113x113Epp Lumiste

Alterna AB

Pakkumuste hindamine, edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistamise otsuse vaidlustamine

Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat
Uus riigihangete seadus kohustab hankelepingu sõlmimisel lähtuma majanduslikult soodsaimast kriteeriumist. Oma ettekandes jagab vandeadvokaat Epp Lumiste nõuandeid, kuidas käituda, kui edukaks tunnistamise otsusest nähtuvalt ei ole pakkumusele omistatud piisavalt punkte või hankija on hinnanud pakkumust pakkujast erineval viisil? Mida silmas pidada edukaks tunnistamise otsuste vaidlustamisel?

Pildid / - Tea KookmaaTea Kookmaa

Sorainen AB

Riigihankelepingus isikuandmete üldmäärusest tulenevalt vastutava ja volitatud töötleja vastutuse ja kohustuste sätestamine

Tea Kookmaa, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i kohalduma hakkamine alates 25. maist mõjutab ka riigihangete maailma. Juhul, kui hankelepingu esemeks on teenused, mille osutamise raames töödeldakse isikuandmeid, on vajalik hankelepingu täiendamine GDPR-s nõutud vastutava ja volitatud töötleja omavaheliste kohustustega või vastavasisulise andmetöötluse lepingu sõlmimine hankelepingu lisana. Oma ettekandes räägib Tea nendest kohustustest täpsemalt ja annab soovitusi selleks, kuidas käituda nii pakkuja kui ka hankija poolel.

Pildid / - Britta Oltjer 113x113Britta Oltjer

LEADELL Pilv AB

Hankelepingu muutmise lubatavad ja lubamatud tingimused

Britta Oltjer, advokaadibüroo Leadell Pilv partner ja vandeadvokaat
Erinevalt tavapärastest võlaõiguslikest lepingutest, mida võib reeglina pooltevahelise kokkuleppega vabalt muuta, näeb seadus riigihankemenetluse tulemusena sõlmitud lepingute muutmiseks ette üsna ranged piirangud ja reeglid. Eelmise aasta sügisest jõustunud seadus siiski laiendas hankelepingu muutmise võimalusi. Ettekandes tuleb juttu sellest, mis on muutunud seoses uue seaduse jõustumisega hankelepingute muutmise regulatsioonis ning milliseid asjaolusid tuleks hankelepingute muutmisel arvestada ning millele tähelepanu pöörata. Ettekandes „visatakse õhku“ ka huvitavaid küsimusi praktikast.

16.00-16.45 Arutelu - kas hankepass on muutnud kvalifikatsiooni kontrollimist?

Pildid / - Evelin Karindi-Kask Evelin Karindi-Kask
Rahandusministeerium

Pildid / - Kristiina KaarnaKristiina Kaarna
SMIT

Pildid / - Kati VellakKati Vellak
CGI Eesti  AS

Pildid / - Gea VendelGea Vendel
AB RASK

 

Aruteluringi juhib Gea Vendel advokaadibüroost RASK ning kaasa mõtlevad ja räägivad Evelin Karindi-Kask rahandusministeeriumist, Kristiina Kaarna Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ning Kati Vellak CGI Eestist.

16.45-16.50 Trefipäeva lõpetamine 


Aeg ja maht

31. mai 2018, kell 10.00 - 16.50

Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine! Kavas lustakas kömoodia „Raamatuklubi“. Filmi pikkus 1h 43 minutit. 


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Maksumus

239 € + km!

NB! Paralleelsaalides toimuvate ettekannete salvestised 49 eurot + km. Hind kehtib vaid trefil osalejatele. Palume oma soovist saada ettekannete salvestisi anda teada registreerumise lisainfo lahtris või tellida need siit!

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist, õppematerjale (materjalide kaustas on olemas kõikide esinejate ettekanded), toitlustust, ühist filmivaatamist.


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

 

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.