Sisukord

24/7 koolitus - RIIGIHANGETE TREFF 2023!

Jaga

 

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolituse ettekannetel analüüsime riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid nii hankija kui ka pakkuja vaatevinklist, aktuaalseid vaidlustuskomisjoni ja kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Suur osa ettekannetest toimub aruteluvormis, kus kahe spetsialisti aktiivse arutelu käigus tõstatame küsimusi, jagame kogemust ja praktikat ning otsime lahendusi hankevaldkonna kitsaskohtadele!


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad:

 • avalik-õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
 • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
 • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
 • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
 • ja paljud teised huvilised

Teemad

Koolituse ettekandeid modereerivad 

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2022

Kristina Uuetoa-Tepper

Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige ja Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat

Ulvi Reimets on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud juba enam kui 15. aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 15-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvi Reimetsal analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.

Kristina Uuetoa-Tepper on riigihangete valdkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat, nõustanud mh väga erinevate tegevusvaldkondade hankijaid hankedokumentide koostamisel ja otsuste tegemisel, esindanud vaidlustusmenetlustes pakkujaid, viinud läbi hulgaliselt ettevõtete siseseid riigihangete alaseid koolitusi ja osalenud erinevatel konverentsidel.

Väärtuspõhisest hankimisest ja uutest poliitilistest suundadest

Pildid / - Kristel Mesilane 2023

Kristel Mesilane

 

Pildid / - Karoli Niilus

Karoli Niilus

Kristel Mesilane ning Karoli Niilus Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnast 

Eestil on aeg realiseerida oma riigihangete ostujõust tulenev potentsiaal ning toetada riigile oluliste keskkonna-, sotsiaal- ja majanduseesmärkide saavutamist. Selle eesmärgi täitmiseks on Rahandusministeeriumi eestvedamisel välja töötamisel riigihangete strateegilised põhimõtted. 
 
Väärtuspõhine hankimine hõlmab endas järgmisi väärtusi:
 • jätkusuutlik ja kestlik – keskkonnahoidlik, sotsiaalselt vastutustundlik, innovatsiooni edendav/ lisandväärtust loov
 • kvaliteedipõhine
 • usaldusväärne – läbipaistev, õiguskindel ja riigi julgeolekut arvestav
 • mõistlik – tõhusalt korraldatud, majanduslikult soodne, kvaliteeti väärtustab, koostööle orienteeritud
Kuidas see kohaldub riigihangete valdkonnaga, kuuleme trefipäeva avaettekandes.
 
Kristel Mesilane on tegutsenud riigihangete valdkonnas üle 10 aasta, alustades Rahandusministeeriumis 2012. aastal riigihangete järelevalve juristina, jätkates 2013. aastast järelevalve juhina ning alates 2015 on täitnud osakonna juhataja rolli. Kristelil on põhjalikud teadmised Eesti riigihankepoliitika arengust ning laiaulatuslik vaade riigihankeõigusele just poliitika väljatöötaja ja järelevalve läbiviija vaatenurgast. Kristel on pikaaegse riigihankepoliitika eestvedajana seisnud hankijate huvide ning ettevõtjate õiguste tasakaalustajana õiguskeskkonna selguse ja lihtsuse eest ning andnud määrava panuse riigihankepoliitika väärtuspõhise suuna edendamisse.

Karoli Niilus
on töötanud riigihangete valdkonnas alates 2016. aastast. Karolil on majandusalane kõrgharidus ning enne riigihangete ja riigiabi osakonnaga liitumist töötas Karoli mitmeid aastaid EL struktuurifondide tiimis Rahandusministeeriumis, kus tema ülesandeks oli EL struktuurivahendite Euroopa Komisjonile sertifitseerimisega seotud tegevused. Karoli fookus riigihangete valdkonnas on olnud eelkõige majanduskeskkonna ja poliitiliste otsuste analüüs ning statistiliste andmete kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parendamine. Väärtuspõhiste hangete kui riigihangete poliitika uue suuna eestvedajaks võib samuti pidada Karolit, kes on oma visaduse ja nö pika vaatega viimas Eesti riigihangete praktikat uuele tasemele, mis arvestab tänase ühiskonna vajadusi kõige laiemal moel.

Karistusõiguslik vastutus riigihangetes – kes, kas ja millal?

Pildid / - Keidi-Kõiv

Keidi Kõiv

Pildid / - Andrei Svists

Andrei Svištš

 

Keidi Kõiv ja Andrei Svištš, vandeadvokaadid advokaadibüroost RASK 

Tihtipeale lähtutakse arusaamast, et kui riigihangete läbiviimisel või lepingu täitmisel esineb vastuolu seadusandlusega, kangastub tõsisem tagajärg eeskätt siis, kui lepingu täitmist rahastatakse ka struktuurfondi vahenditest. Tegelikult näeb aga nii riigihangete seadus ise, kui ka näiteks karistusseadus ette vastutuse riigihangete nõuete rikkumise korral.
Millistel juhtudel peab hankija vastutuse sätetele tõsisemalt mõtlema? Kas ka ettevõtja jaoks on tegemist kohalduvate normidega? Kas lepingu muutmine või kompromissi sõlmimine võib viia karistusõigusliku vastutuseni? Nendele ja mitmetele muudele küsimustele püüame anda vastuse enda ettekandes. 
 
Keidi Kõiv on RASKi riigihangete valdkonna juht, kelle advokaadikarjäärile eelneb pikaajaline taust avalikust sektorist, osaledes PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Täna on Keidi hinnatud partneriks nii riigiasutustele kui ka ettevõtjatele hangete strateegilisel planeerimisel ja läbiviimisel, pakkumuste koostamisel, kui keerukamate riigihankevaidluste lahendamisel.
 
Andrei Svištš on RASKi kriminaalmenetluse valdkonna kaasjuht ja Eesti üks silmapaistvamaid uue generatsiooni kriminaalmenetluse eksperte, kes spetsialiseerunud majanduskuritegude valdkonnale. Andrei esindab kliente peamiselt kohtuvaidlustes ning on sageli nõustajaks suuremahuliste ja keeruliste kriminaalasjade juures, milledest mitmed kujunenud Eesti õigussüsteemis pretsedenti loovateks kohtuvaidlusteks (sh Tallinna Sadam, Swedbank, erinevad juhatuse liikme vastutust puudutavad vaidlused jne).

Hindamiskriteeriumid: ohud ja võimalused praktika näitel

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm

Rauno Klemm, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat

Ühed kõige ootamatumad üllatused hankemenetlustes nii hankijatele kui pakkujatele tulenevad hindamiskriteeriumitest ja nende rakendamisest. Vaatleme, mida peaks hankija hindamiskriteeriumite sätestamisel ning mida pakkuja oma pakkumuse kokkupanekul ja juba hindamiskriteeriumeid algselt lugedes arvestama. Käsitleme praktiliste kaasuste toel, kus on hindamiskriteeriumitega seotud ohud ja võimalused nii hankija kui pakkuja jaoks.

Rauno Klemm omab ulatuslikku kogemust riigihangete valdkonnas. Ta on enam kui 10-aasta jooksul nõustanud hankijatest kliente hangete korraldamisel, alates hankemenetluse liigivalikust ja alusdokumentide (sh pikaaegse lepinguõigusliku kogemuse najal ka hankelepingu projektide) koostamisest kuni hankemenetluse registris läbiviimise ja hankeotsuste ettevalmistamiseni. Rauno Klemm on nõustanud hankijaid suurte ja keerukate rahvusvaheliste hankemenetluste läbiviimisel, nt elektriautode üleriigilise kiirlaadimisvõrgu ja operaatorteenuse hankimine, Balticconnector kompressorjaamade ning gaasitoru ehitustööde hankimine, loto ja haigla kesksete infosüsteemide hankimine. Samuti on Rauno Klemm nõustanud arvukalt Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid riigihankemenetluses osalemisel terve menetluse vältel alates riigihanke nõuete kaardistamisest kuni pakkumuse esitamiseni riigihangeteregistris. Rauno on nõustanud pakkujaid keerukates riigihangetes osalemisel erinevates sektorites (sh meditsiin, IT ja ühistransport). Lisaks on Rauno Klemm igapäevaselt esindanud nii pakkujaid kui hankijaid hankevaidlustes.

Kuidas finantskorrektsioonid tekivad?

Pildid / - Kersti Kukk

Kersti Kukk

 

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Kersti Kukk, Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete kontrolliüksuse juht ja  Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat 

Kersti Kukk ja Erki Fels arutavad, kuidas finantskorrektsioonid tekivad, milline on rakendusüksuse köögipool, kus tulevad tõlgendused, kes kontrollib kontrollijaid ning analüüsivad millised vead on hetkel riigihangetes aktuaalsed ning loomulikult, kuidas neid vigu vältida? 

Kersti Kukk on riigihangete valdkonnas tegutsenud üle 12 aasta. Viimased kolm aastat on ta eest vedanud riigihangete kontrollüksuse tööd Riigi Tugiteenuste Keskuses, kus tegeletakse välisvahenditest toetuse saajate hangete kontrollimise, nõustamise ja koolitamisega. Enne seda tegeles Kersti riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimisega ning lepingute täitmise käigus tekkinud vaidlustega. Kerstil on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist.

 Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Ärisaladus riigihangetes

Pildid / - Martin Raude

Martin Raude

Martin Raude, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude analüüsib ettekande käigus kas konkurentidel ja avalikkusel on õigus teada kõikide riigihankes esitatud pakkumuste sisu? Vaatleme üheskoos, mis on ärisaladuse: 
 • olemus
 • määratlemine
 • põhjendamine
 • kaitsmine
 • avaldamine
 • vaidlustamine
Martin Raude on kohtuadvokaat, kellel on vaidluste lahendamises väljapaistvad teoreetilised teadmised ja märkimisväärne praktiline kogemus. Martin Raude on lahendanud edukalt mitmeid keerulisi ja mahukaid ehitus-, riigihanke- ja meediavaidlusi. Teda tuntakse ja tunnustatakse struktureeritud ja kompaktse tööstiili poolest. Vandeadvokaat Martin Raude kuulub Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni, mille pädevuses on eksamineerida advokaadiks pürgijaid ja hinnata advokaatide kutsesobivust. Martin on ka viinud läbi mitmeid koolitusi ja juhendanud Tartu Ülikooli õigusliku argumentatsiooni seminare. Lisaks Ellex Raidla advokaadibüroole on Martin töötanud finantsasutustes ja teistes advokaadibüroodes ning praktiseerinud kohtutes.

Maksejõuetus, hankelepingud ja toetused

Pildid / - Priit-Lember

Priit Lember

Pildid / - Pilleriin Peedosk

Pilleriin Peedosk

 

Priit Lember ja Pilleriin Peedosk, advokaadibüroo Walless

Keeruline majanduskeskkond paneb hankijad ja pakkujad raskete valikute ette. Priit Lember ja Pilleriin Peedosk arutlevad, kuidas talitada hankelepingutega, kui lepingupartnerit ähvardab püsiv või ajutine maksevõimetus. Vaatame, kuidas probleeme ennetada ning ületada näiteks riigihangete seaduse ning saneerimisseaduse vastuolud. Kui hankeleping on seotud toetustega, on probleemid suurusjärgu võrra tõsisemad. Püüame koos kuulajatega leida vastuseid pealtnäha võimatutele küsimustele.

Priit Lember on advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat, tunnustatud vaidlustuste lahendaja ja koolitaja ning riigihangete õiguse ekspert. Priit on aastate jooksul esindanud arvukalt kliente erinevates hanke- ja struktuuritoetuste vaidlustes, millest nii mõnestki on võrsunud kohtupraktikasse olulised põhimõtted.

Pilleriin Peedosk on advokaadibüroo WALLESS advokaat ning riigihankeõiguse ekspert. Pilleriinil on pikaajaline hangete- ja struktuuritoetusi puudutav kogemus nii avalikust sektorist hankijate poolelt kui ka advokaadibüroost pakkujate poolelt. Lisaks on ta hetkel ka Tartu Ülikooli doktorant, keskendudes just riigihankeõigusele.

Hankija kaalutlusõigusest hankemenetluses värskema vaidlustus- ja kohtupraktika näitel

Pildid / - Kristina Laarmaa 2023

Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa vandeadvokaat

Oma ettekandes räägib Kristina Laarmaa vaidlustus- ja kohtupraktika näidetel sellest, kuidas hankija otsuste tegemise etapis hankijad on kaalutlusõigust teostanud ja millise hinnangu on VAKO ja kohtud hankijate tegevusele andnud. Vaatluse alla tuleb hankija kaalutlusõigus hankepassis esinevate puuduste korral, kvalifikatsiooni sisulise kontrolli teostamisel, pakkujatelt selgituste küsimisel pakkumuse sisu kohta ning hankija enda poolt oma varasemate otsuste kehtetuks tunnistamisel.
 
Kristina Laarmaa on enam kui 15-aastase kogemusega vandeadvokaaat, riigihangete ja kohtuvaidluste ekspert. Kristinal on silmapaistvad kogemused ja teadmised ehituse ja transpordi valdkondades. Samuti on Kristina palju nõustanud ja klientide huve esindanud struktuuritoetustest rahastatavates projektides, sh struktuuritoetuste tagasinõuetes. Lisaks ulatuslikule praktilisele kogemusele on Kristina osalenud ühe autorina ka riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisel. 

Konkurentsi- ja riigihankeõiguse kokkupuutepunktidest

Pildid / - Gerli Helene Gritsenko

Gerli Helene Gritsenko

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm

Mario Sõrm ja Gerli Helene Gritsenko, advokaadid advokaadibüroost SORAINEN

Kuigi riigihangete seaduse (RHS) rakendamisel vaadatakse esmajoones otsa sellele, mida nõuab RHS, on nii seadus ise kui ka praktika sealmaal, et hankijad ja pakkujad peavad riigihangetel osalemisel arvestama ka konkurentsireeglitega ning oskama neid riigihanke raames kohaldada. Samuti on värskelt lisandunud uusi Euroopa Liidu otsekohalduvaid õigusakte nagu nn välisriigi subsiidiumi määrus, mis hankijatele ja pakkujatele uusi kohustusi seavad. Käsitleme enda ettekandes selliseid küsimusi nagu:
 • kuidas märgata riigihankes konkurentsi kahjustavat koostööd?
 • millal võib ühispakkumus olla konkurentsireeglitega vastuolus?
 • kuidas peaks hankija käituma, kui märkab võimalikku keelatud kokkulepet?
 • mida peab arvestama pakkuja kõrvaldamisel konkurentsi kahjustava kokkuleppe tõttu (RHS § 95 lg 4 p 5)?
 • kuidas käsitleda mitme pakkumuse esitamist ühe pakkuja poolt?
 • millal võib alapakkumus kahjustada konkurentsi ja kuidas hankija selle välja selgitama peab?
 • kuidas peab hankija alapakkumuste kontrollimisel arvestama riigiabiga?
 • välisriigi subsiidiumite määruse (2022/2560) kohaldamine riigihangetes

Mario Sõrm omab ulatuslikku riigihangete valdkonna kogemust avaliku sektorist töötades aastaid Rahandusministeeriumis riigihangete valdkonna nõunikuna. Tema panus seadusloomesse on märkimisväärne. Mario Sõrm on kehtiva konkurentsiseaduse ning ka riigihangete seaduse üks koostajatest. Lisaks on ta osalenud mitmetes Euroopa Liidu töörühmades, komisjonides ja loengutegevuses. Hetkel nõustab Mario Sõrm nii hankijaid kui ka pakkujaid omades kogemust praktiliselt kõikides ettevõtlusvaldkondades. Tänu kogemusele nii teooriast kui ka praktikast ning heale analüüsioskusele on Mario Sõrm oodatud esineja konverentsidel ja koolitustel. 

Gerli Helene Gritsenko nõustab kliente nii riigihankevaldkonnas, kui tegeleb nende esindamisega vaidlustes. Gerli Helene Gritsenko kirjutas magistritöö ühispakkumuste kaudu koostöö tegemisest ja selle seaduslikkusest konkurentsiõiguse vaatest, mis sai Justiitsministeeriumi tunnustuse teadustööde konkursil. Samuti on Gerli Helene Gritsenko kirjutanud ühispakkumustest ja keelatud kokkulepetest nii õigusajakirjas Juridica kui ka Õiguskeel. Gerli Helene Gritsenko on saanud mitmekülgset tunnustust Addenda klientide poolt olles alati oodatud esineja meie konverentsidel. 

Kuidas ületada hankelepingute täitmisel ja muutmisel tekkinud probleeme?

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja Epp Lumiste, advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat

Ükskõik kui hoolas on hankija, siis hankelepingute korrektne täitmine ei ole ühelgi juhul tagatud. Hankija ei saa välistada võimalikke tarneraskusi, muid viivitusi lepingu täitmisel või pakkuja poolset hankelepingu rikkumist, mis objektiivselt õigustaksid hankelepingu muutmist. Hankelepingute muutmine on praktikas probleemne, sest hankija peab hindama muudatuse lubatavust ning lõplik tõde selgub alles kohtumenetluses. Ühtlasi on toetuste rakendusüksuste tõlgendused lepingu täitmisest ja hankelepingu muutmisest hankijatesse palju ebakindlust süstinud. Arutame oma ettekandes muuhulgas alljärgnevatel teemadel: 
 • õiguskaitsevahendite rakendamine pakkuja suhtes - kas hankija õigus või kohustus
 • uus hankelepingute muutmist puudutav kohtupraktika
 • mil määral kohalduvad hankelepingutele võlaõiguslikud põhimõtte
 • jne

Britta Oltjer on advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner. Ta omab üle 18-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihankeõigus on olnud Britta Oltjeri üheks südamelähedasemaks valdkonnaks alates karjääri algusest ning ta on läbi aastate esindanud ning nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid erinevates tegevusvaldkondades hankealaste probleemküsimuste lahendamisel, hangete läbiviimisel ning erinevate vaidluste lahendamisel. Tema viimase aja nõustamiskogemus hõlmab ettevõtjate nõustamist ning esindust järgmistes peamistes valdkondades: projekteerimine ja ehitus, infotehnoloogia, liinivedu, ravimid, meditsiiniseadmed ning eriarstiabi, sh on Britta Oltjer läbi aastate nõustanud mitmeid tervishoiuteenuse osutajaid nii pakkumiste koostamisel, hankija otsuste vaidlustamisel kui ravi rahastamise lepingute sõlmimisel. Lisaks on Britta Oltjer valmistanud ette ja viinud läbi mitmeid toitlustusteenuse hankeid. Britta Oltjer on alates 2019 aastast Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige.

Epp Lumiste on advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat. Ta on riigihangete valdkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist 2010. aastal. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.

Hankelepingu tühisuse tuvastamisest ja ülekaalukast avalikust huvist vaidlustuspraktika näitel

Pildid / - Maria Veermäe

Maria Veermäe

Pildid / - Ringo Heidmets

Ringo Heidmets

Maria Veermäe, advokaadibüroo Glimstedt advokaat ja Ringo Heidmets, advokaadibüroo Glimstedt jurist

Advokaadibüroo Glimstedt advokaat Maria Veermäe ja jurist Ringo Heidmets arutlevad vaidlustuspraktika näitel huvitavatest lahenditest, kus konkurendid on taotlenud hankelepingu tühisuse tuvastamist, konkurentidest ja võimalikest huvitatud isikutest, teatud juhtudel nende motivatsioonist tegutseda „metsasanitarina“. Juttu tuleb ka hankija võimalikust kaitsepositsioonist toetudes avalikul huvil. Huvitavaid näiteid viimaste aastate praktikast.

Maria Veermäe on GLIMSTEDTi advokaat, kes tegeleb põhiliselt riigihangetega seotud küsimustega, samuti omab ta pikajalist kogemust tööõiguse, andmekaitse, äriõiguse, kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas. Ta on töötanud valdkonnas üle 10 aasta. Eelnevalt on Maria Veermäe töötanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses. Igapäevaselt riigihangete õigusnõunikuna tegutsemine suurimas riigihankeid korraldavas asutuses kindlustas veelgi Maria Veermäe eksperdi staatust riigihangete valdkonnas. Maria Veermäe on osalenud erinevates hankemenetlustes nii hangete korraldamisel kui ka esindades RKIK-i vaidlustuskomisjonis erinevate vaidlustuste menetlemisel. Viidatud kogemuse baasil on Maria Veermäel lisaks varasemale pakkuja rollis osalemisele, muuhulgas tegutsemine suurimas teedeehitusettevõttes Verston, suutlikkus näha riigihankeid ka hankija rollist lähtuvalt. See annab talle tugeva konkurentsieelise paljude teiste valdkonna spetsialistide ees.

Ringo Heidmets on GLIMSTEDTi jurist, kelle fookus peamiselt riigihangetel. Ringo Heidmets on töötanud üle seitsme aasta avalikus sektoris Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses riigihangetele spetsialiseerunud juristina. Sel perioodil tagas ta suurusjärgus 1000 hankemenetluse seaduspärase läbiviimise maksumusega kokku üle 2 miljardi euro. Tulenevalt Kaitseväe vajadustest puutus Ringo Heidmets kokku kõikide hankemenetluse liikidega ning väga paljude hanke esemete hankimise spetsiifikaga. Kuivõrd enamus tema nõustatud riigihangetest ületasid rahvusvahelist piirmäära, omab ta laiapõhjalist kogemust läbirääkimiste pidamisel maailma suurimate kaitsetööstusettevõtetega. Lisaks on ta osalenud üle 50 riigihangete vaidlustuskomisjoni vaidlustusmenetluses ning esindanud klienti arvukalt ka kohtumenetlustes.

Riigihanked kohtus: intrigeerivad ja olulisemad lahendid

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

Pildid / - Veiko Vaske
Veiko Vaske

 

 

Mart Parind ja Veiko Vaske, advokaadibüroost Nove 

Advokaadibüroo NOVE advokaat Mart Parind kommenteerib kuulajaile viimase aja põnevamaid ja olulisemaid riigihankeasjade lahendeid vaidlustuskomisjonist ja kohtutest, millega võiks kursis olla iga riigihangetega tegeleja, olgu siis pakkuja, hankija või nõustaja. Käsitlemisele tulevad teemad hõlmavad laia osa riigihankeõiguse spektrist ning kirsina tordil tuleb ühest konkreetsest kohtuasjast tõukuvalt vaatluse alla küsimus, mil on riigihankevaldkonnale „tuumapommi“ potentsiaal – nimelt, kas finantskorrektsioonid on põhiseadusega vastuolus?!

Mart Parind on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte, kes tegeleb Advokaadibüroos NOVE erisuguste avalikõiguslike, iseäranis põhiseaduslikke ja Euroopa küsimusi hõlmavate asjadega, samuti intellektuaalse omandi ja spordiõigusega. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart Parind riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mart Parindil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mart Parindi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019). Mart Parind on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel. 

Veiko Vaske on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003–2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Veiko Vaske omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Aastatel 2007–2012 tegutses Veiko Vaske riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse, mistõttu on raske leida riigihankealast vaidlusküsimust, mille osas tal kogemus puuduks. Alates aastast 2012 tegutseb Veiko Vaske advokaadina ning on omandanud märkimisväärse kogemuse haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, eriti riigihankevaidlustes ning planeerimis- ja ehitusküsimustes. 

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(11,1 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Loeng-arutelu, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

279 € + km (334,80 €). 
 
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT.

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.