Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Lühike kokkuvõtlik ülevaate muudatustest võlaõigusseaduses

13.06.2014. a muudeti võlaõigusseaduses kehtestatud töövõtulepingute regulatsiooni ning viidi sisse töö üleandmisega seonduvad muudatused juhtudeks, kui töö valmistatakse mujal kui töö üleandmise kohas (näiteks töövõtja tehases). Peamiselt puudutavad muudatused töövõtjate valmistatavaid vallasasju, s.o kinnisasjaga püsivalt ühendamata esemeid. Selliseks võib olla näiteks objektile paigaldatav mööbel. Kui selline leping sõlmitakse tarbijaga, ei ole võlaõigusseaduse sätetest kõrvale kaldumine lubatud.

Kui tellijale üle antav asi tuleb üle anda muus kohas kui kohas,  kus see valmistati, siis on töövõtja kohustatud asja ise tellijani toimetama. Muus kui tarbijatöövõtulepingus võib kokku leppida ka asja vedajale üleandmises. Sellisel juhul on asja tellijale üleandmise kohustus täidetud asja üleandmisega vedajale. Kui asja vedamine on ette nähtud tarbijatöövõtu puhul, loetakse siiski asja tellijale üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisega tellija valdusse. Teisiti on see üksnes siis, kui tarbija ise vedamisteenuse organiseerib.

Samuti lisati säte, mille kohaselt juhul, kui pooled ei ole tarbijatöövõtulepingu puhul töövõtulepingu eseme üleandmise aega kindlaks määranud, peab töövõtja eseme üleandmise kohustuse täitma viivitamata, kuid hiljemalt 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest. Seega on tarbijatöövõtulepingutes töövõtjale äärmiselt oluline määrata kindlaks konkreetne aeg, millal valminud töö tarbijale üle anda tuleb, seda eriti olukorras, kus asja valmistamiseks kulub enam kui 30 päeva. Vastasel juhul on töövõtja lepingut oluliselt rikkunud ning tarbijal on õigus lepingust taganeda.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Ehituslepingute puhul, milles on reeglina töö vastu võtmine kokku lepitud ning see toimub tavapäraselt, kannab töövõtja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kuni töö vastuvõtmiseni või vastuvõetuks lugemiseni. Kui vastuvõtmine ei ole tavapärane või on eraldi kokku lepitud, läheb riisiko üle töö valmimisel. Seoses ülalnimetatud kohustuse täitmise eriregulatsiooniga on lisatud ka säte, mille järgi läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko tellijale üle alles asja üleandmisel.

Töövõtulepingu regulatsiooni loogika kohaselt tekib töö eest tasu maksmise kohustus ajal, millal asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle läheb. VÕS üldise loogika jätkamiseks on sõnaselgelt sätestatud, et juhul, kui asi ei valmistata kohas, kus see tellijale üle antakse, muutub tasunõue sissenõutavaks asja üleandmise kohustuse täitmisel, mitte varem.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
19.12.2014 08:15

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.