Sisukord

Detailplaneerimisotsuse elluviimise tingimuste kehtestamisest

Ruumiline areng, mida kujundatakse läbi planeerimismenetluse, on ajas muutuv. Juhul, kui kehtestatud planeeringu elluviimine jääb koheselt teoks tegemata, võivad tekkida ka olukorrad, kus detailplaneeringuid asutakse ellu viima vaid osaliselt. Et planeerimine vastaks tegelikele vajadustele ning planeeringuaktidel oleks võimalik käia ajaga kaasas, on planeerimisseaduses ette nähtud võimalus teatud tingimustel planeeringuotsuseid üle vaadata, kui kehtestamisest on möödunud üle viie aasta.  

Kui haldusorganil on aga huvi üksnes teatud tingimustel või tervikuna ellu viidava detailplaneeringu vastu, siis on ette nähtud võimalus kehtestada planeerimisotsusega ka planeeringu elluviimiseks vajalikud tegevused ja vajaduse korral nende järjekord. Sellised tegevused ning järjekord on haldusakti kõrvaltingimused või lisakohustused ja need võivad olla efektiivsed vahendid planeeringu kehtestatud viisil elluviimise tagamiseks.

Samas peab haldusorgan muidugi arvestama, et seadusest tulenevalt peab haldusakt olema selge ja üheselt mõistetav. Üksnes selliselt on isikul võimalik aru saada selle õiguslikest ja elulistest tagajärgedest. Seega peab planeerimismenetluses koostatav planeeringu otsus koos ette nähtavate lisakohustuste ja kõrvaltingimustega olema selge ning proportsionaalne, ehkki tegemist ei ole päris tavapärase haldusakti ega haldusmenetlusega.

Planeeringu elluviimiseks ettenähtud tegevustes ning järjekorras võib olla ka teiste seas näiteks ülesannete andmist haldusorganitele. Sealjuures ei pea tegemist olema üksnes elluviimiseks vajalike lepingute sõlmimisega seonduvate ülesannetega. Haldusorgani jaoks võib planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja nende järjekorra selliselt kehtestamine olla küll koormav, kuid isikute jaoks on see oluline. Kinnisasja omanikul peab olema võimalik aru saada, kuidas planeering maakasutust mõjutab ja mida ning millal täpselt tegema peab või tegema hakatakse. Loamenetluse seisukohast on oluline teada, milliste tingimuste eiramine võib tuua kaasa näiteks ehitusloa andmisest keeldumise. Samuti võimaldab planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja nende järjekorra kehtestamine tagada planeeringu tervikuna ellu viimist.

Autorid:

Siret Siilbek
Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat

Helen Pajumaa
Advokaadibüroo ALTERNA jurist
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t
Siret Siilbek
Advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat

Pildid / - Helen Pajumaa

Helen Paljumaa
Advokaadibüroo ALTERNA jurist

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.10.2016 08:45

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.