Sisukord

Ehitusettevõtja hea käitumistava

Eesti Ehitusettevõtjate Liit rõhutab, et ehitusettevõtlusel on majanduse ja ühiskonna ning keskkonna säästliku arengu saavutamisel oluline osa.
 
EEEL liikmesorganisatsioonid on väljendanud oma nõusolekut ja
kinnitavad,  et alljärgnevad põhimõtted on aluseks nende liikmete käitumisele.  
 

Ehitusettevõtja:

 1. Mõistab sotsiaalset vastutust ühiskonna ees.
 2. Hoiab kõrgel   ehitusettevõtja   ja Liidu mainet.
 3. On  oma tegevuses  energiasäästlik    ja keskkonnahoidlik.   
 4. Lähtub oma tegevuses headest ettevõtlustavadest.
 5. Täiendab oma teadmisi ja oskuskooskõlas tehnoloogia, seadusandluse ja juhtimiskorralduse arenguga  ning  rakenda
 6. neid  ettevõtluses.
 7. Osutab  teenust,  milleks tal on olemas vastav   pädevus, erialased  teadmised ja kogemused  ja/või vastavate kogemustega töötajad, vajadusel kaasates pädevaid ettevõtjaid.
 8. Teeb ehitustöid vastavuses õigusaktidega ja   ehituseeskirjade, -normide ja – juhenditega, mille järgimises on kokku lepitud.
 9. Tegutseb  suhetes  tellija  ja  koostööpartneritega seaduslikest huvidest lähtuvalt ning järgib  aususe ja usaldusväärsuse põhimõtteid.
 10. Informeerib tellijat ja koostööpartnerit  mõistliku aja jooksul igast potentsiaalsest  huvide konfliktist, mis võib tekkida kohustuste täitmisel.
 11. Täidab  oma lepingulisi ja muid kohustusi korrektselt ja õigeaegselt vastavalt lepingule ja üldistele tavadele.
 12. Teostab kõik tööd piisava hoolikuse ja vastutustundega, et töötulemus vastaks kokkulepitud  tingimustele.
 13. Järgib oma tegevuses    ausa konkurentsi põhimõtteid. Rakendavad ärisuhetes korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise printsiipe.
 14. EEEL liikmete vahelised ärilised ja eetilised konfliktid püütakse lahendada Liidu sees.
 15. Ei tee   tahtlikult  midagi, mis võiks kahjustada Liidu liikmete või teiste isikute mainet ja ärihuvisid.
 16. Seadusega sätestatud tingimustel ja korras deklareerib ja  maksab makse   ning täidab teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi. Peab kinni üldtunnustatud tööjõupoliitikast.
 17. Võtab aktiivselt osa Liidu ühistegevustest, üldiste seisukohtade kujundamisest.
 18. Aitab kaasa Liidu liikmete vahel ehitusettevõtja hea  käitumistava kujundamisele.
 
 
 
 
EEEL hea käitumistava rikkumise juhtumite menetlemine Liidus.
 
Asjast huvitatud isikud  võivad esitada avalduse ehitusettevõtja poolse hea käitumistava rikkumise kohta Liidu direktsioonile. Direktsioon kontrollib esitatud avalduses, kas on tegemist heade käitumistavade rikkumisega formaalselt. Teiselt osapoolelt küsitakse kirjalik vastulause. Vajadusel nõuab lisadokumente asjaolude tõendamiseks.
 
Direktsioon kutsub osapooled juhatuse koosolekule asja arutamiseks.
 
Kui  osapool hoiab teadlikult kõrvale asja arutamisest ja takistab asjaolude selgitamist võib  juhatus  sellest informeerida teisi Liidu liikmeid.
 
Esmakordsel käitumistava rikkumisel on õigus EEEL juhatusel teha Liidu liikmele hoiatus.
 
Juhatuse liikmed peavad olema erapooletud ja annavad allkirja selle kohta. Igal liikmel on õigus lasta end tagandada konkreetse asja   
arutelust  juhatuse  esimehele esitatava kirjaliku avalduse alusel.
 
Juhatuse  seisukohavõtuks või arvamuse avaldamiseks peab  hääletama poolt vähemalt  2/3 juhatuse liikmetest.  Hääletamine on avalik.
 
Liidu liikme poolt korduvalt  heade tavade rikkumisel võib  EEEL juhatus  teha ettepaneku   liikme väljaarvamiseks Liidu liikmest.
 
EEEL  informeerib Liidu liikmeid pidevalt oma seisukohavõttudest, et kujundaja ja arendada ehitusettevõtja head käitumistava.
 
Juhatus annab aru oma tegevusest EEEL  üldkoosolekule.

Allikas EEEL www.eeel.ee
Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
08.10.2010 13:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.