Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vaik - Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest

Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 13 on sätestatud tööandja kohustus mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Selline töötasu andmete avalikustamise keeld on üldjuhul erasektoris hästi teada. Küll aga on praktikas arusaamatusi olnud selle keelu kehtivusega avalikus teenistuses. Hiljutine Riigikohtu lahend tõi kohalike omavalitsuste töötajate töötasude avaldamise osas selgust.

Avalikus teenistuses töötavate isikute töötasude avaldamisega seoses tuleb esmalt eristada, kas konkreetse isiku puhul on seaduse kohaselt tegemist ametniku või töötajaga. Ametnikuna käsitletakse isikuid, kes on teenistus- ja usaldussuhtes riigi või kohaliku omavalitsusega ja kes teostab avalikku võimu (vt avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 5 lõike 1 punkt 1, § 7 lõiked 1 ja 2). Avalikus teenistuses töötavad töötajad teevad aga eeldatavasti üldjuhul avaliku võimu teostamist toetavat tööd (vt ATS § 5 punkt 2, § 7 lõige 4).

Lisaks tuleb Riigikohtu poolt 17.10.2018. a haldusasjas nr 3-15-3228 tehtud otsuse kohaselt eristada palga/töötasu aktiivset avalikustamist ja passiivset avaldamist.  

ATS §-st 65 ja avaliku teabe seaduse (AvTS) § 28 lõike 1 punktist 25 tuleneb kohustus avaldada ametniku palgaandmed veebilehel. Riigikohus on seda nimetanud aktiivseks avalikustamise kohustuseks ning leidnud, et kuivõrd need sätted räägivad ainult ametniku palgaandmetest, siis kohaliku omavalitsuse töötajate töötasud aktiivselt veebilehel avalikustamisele ei kuulu. Ehk siis veebilehel kuuluvad aktiivselt avalikustamisele ainult ametnike palgaandmed. Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude andmed veebilehel avalikustamisele ei kuulu.

Küll aga leidis Riigikohus, et eeltoodu ei tähenda seda, et kohaliku omavalitsuse töötajate töötasud nn passiivselt ehk teabenõuetele vastates avaldamisele ei kuuluks.

Kõrgeim kohus jõudis seisukohale, et AvTS § 36 lõike 1 punkt 9 on erinormiks TLS § 28 lõike 2 punkti 13 suhtes ning leidis, et  vastava AvTSi normi alusel tuleb kohalikul omavalitsusel teabenõude saamisel anda kohaliku omavalitsuse töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta andmeid. Seda isikustatud kujul, ehk siis konkreetse isikuga seotuna, ning sõltumata töökohast. Seega vastava teabenõude saamisel tuleb teabenõudele vastates kohaliku omavalitsuse töötaja töötasu andmed avaldada. 

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee

Pildid / - Annika Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
05.12.2018 09:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.