Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek: 2015.06.08 projekteerimistingimused

Alates 01.07.2015. a jõustuv ehitusseadustik toob kaasa ka olulisi erisusi projekteerimistingimuste väljastamisel. Alljärgnevalt on antud lühiülevaade projekteerimistingimuste väljastamise alustest ja võimalustest uut ehitusseadustikku silmas pidades.

Projekteerimistingimusi väljastatakse kahel juhul: detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ning teatud juhtudel ka detailplaneeringukohustuslikel aladel.

Juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus, annab uue ehitusseadustiku § 26 alusel pädev asutus ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi esialgu kavandatud mahust välja projekteerimistingimused.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib ehitusseadustiku § 27 järgi põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, kui:

 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Siiski ei tohi projekteerimistingimusi kasutada detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks (näiteks hoonestusala suurendamiseks või vähendamiseks ning keeramiseks või nihutamiseks rohkem kui 10% esialgsest mahust ja kõrguse ja sügavuse muutmiseks üle 10%). Samuti ei saa projekteerimistingimustega täiendada üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut või avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks ega riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Uue planeerimisseaduse § 125 lg 5 järgi võib detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kohaliku omavalitsuse üksus lubada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ka detailplaneeringut koostamata projekteerimistingimuste alusel püstitada või laiendada ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused (sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused) ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Seega muutub projekteerimistingimuste regulatsioon oluliselt täpsemaks ja selgemaks. Seejuures avab uue planeerimisseaduse regulatsioon võimaluse detailplaneeringukohustuslikul alal olemasoleva hoonestuse vahele ehitada üksnes projekteerimistingimuste alusel ja ilma detailplaneeringumenetlust läbimata.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.06.2015 10:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.