Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Detailplaneeringu algatamisest uue PlanS järgi

Uus planeerimisseadus toob detailplaneeringu algatamise osas kaasa mõningaid erinevusi, mida on täpsemalt käsitletud allolevas. Ka on ette nähtud üsna lühikesed tähtajad algatamisest teavitamiseks.

Kohalik omavalitsus peaks korralduse detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise kohta tegema 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Seda tähtaega on mõjuval põhjusel võimalik pikendada maksimaalselt 90 päevani. Seda eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel.

Detailplaneeringu algatamisest teavitatakse 30 päeva jooksul algatamisest arvates valla- või linnalehes või linnaosadega linnade puhul linnaosalehes, samuti maakonnalehes või üleriigilise levikuga ajalehes, mille kohaliku omavalitsuse üksus on määranud valla või linna ametlike teadete avaldamise kohaks.

Tihti ei ole kohalikul omavalitsusel võimalik seda kohustust korrektselt täita, sest kohalik  leht ei ilmugi igakuiselt. Selleks on ette nähtud, et kui teavitamine ei ole valla- või linnalehe ilmumissageduse tõttu 30 päeva jooksul võimalik, avaldatakse teade valla- või linnalehes esimesel võimalusel, samuti teavitatakse 30 päeva jooksul algatamisest arvates maakonnalehes. Kui kohaliku omavalitsuse üksusel valla- või linnaleht puudub, avaldatakse teade 30 päeva jooksul planeeringu algatamisest arvates planeeringuala maakonnalehes.

Lisaks tuleb teade detailplaneeringu algatamisest avaldada 14 päeva jooksul selle algatamisest Ametlikes Teadaannetes ja detailplaneeringu koostamise korraldaja veebilehel. Algatamise teade peab sisaldama sama teavet, mida sisaldab algatamist otsustav korraldus.

30 päeva jooksul planeeringu algatamisest tuleb teavitada ka isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud. Kui detailplaneeringuga kaasneb kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuleb sama tähtaja jooksul teavitada asutusi ja organisatsioone, eelkõige näiteks valitsusvälised keskkonnaorganisatsioone neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Juhul, kui detailplaneering võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, teatab planeeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu algatamisest kinnisasja omanikule juba seitsme päeva jooksul planeeringu algatamise otsuse tegemisest või sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse ilmnemise päevast arvates.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.04.2015 10:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.