Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitise omaniku kohustused

Töövõtulepingute praktikas loetakse asjatundlikuks ja professionaalseks pooleks töövõtja, kelle kohustused ja vastutus on seetõttu ka suuremad. Siiski ei maksa unustada, et omanikul on anda oluline panus nõuetekohase ehitise ehitamisel ning ka omanikule tulenevad ehitusseadusest spetsiifilised kohustused.

Esiteks on omaniku kohustus mõistagi tagada nii ehitamise, ehitise kui ka selle kasutamise nõuetele vastavus. Omanik peab seejuures tagama ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele, samuti aga vajalike lubade olemasolu, teavituste ja teadete tegemise.

Samuti vastutab omanik selle eest, et vahetult tema korraldusel tehtavat ehitustööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega töövõtja. Seega peab omanik tagama ka asjatundlikkuse põhimõtte järgimise, langetades teadliku otsuse selle kohta, kellega üldse ehituslepingut sõlmida.

Omandiõigus on põhiseaduslik õigus, kuid sellise õigusega kaasnevad ka kohustused: omanik on kohustatud tagama ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Ehitisest tulenevate ohtude eest vastutab omanik, seda nii kahju kannatanud isikute ees kui ka riiklikku järelevalvet teostavate organi – kohaliku omavalitsuse – ees.

Kui see on nõutav, tuleb omanikul tagada ka omanikujärelevalve teostamine ehitamise üle. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha ainult kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Seetõttu saab omanik ise teostada omanikujärelevalvet vaid olukorras, kus ehitatakse ehitusloakohustuseta ehitist. Muudeks juhtudeks tuleb omanikujärelevalve teostaja palgata.

Ise endale ehitamine on lubatud. Juhul, kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise, laienevad talle mitmed ehitusettevõtja kohustused: ta peab järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, sealhulgas asjakohasel juhul ehitamist dokumenteerima. Kui omanik ehitab ehitusloakohustuslikku ehitist, peab tal olema palgatud seaduse tingimustele vastav omanikujärelevalve teostaja.

Ehitise omaniku ehitusseadusest tulenevate kohustuste täitmise üle teostab järelevalvet kohalik omavalitsus, kellel on õigus teha ettekirjutusi, sh ka ehitise lammutamiseks. Nende täitmata jätmisega võib omaniku jaoks kaasneda sunniraha või asendustäitmine.

Loomulikult on omanikul kohustused ka oma lepingupartnerite, näiteks ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ja projekteerija ees. Olulisemaks omaniku kohustuseks (lisaks tasu maksmise kohustusele) tuleks pidada kindlasti koostöökohustust, ilma milleta ei ole tihtipeale soovitud tulemuse saavutamine võimalikki. Omaniku soovidele vastav ehitis saab valmida üksnes mõlema poole heatahtlikus koostöös, oma soovide selge väljendamise ning lepingupartneri nõuannete kuulamise korral.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.04.2016 09:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.