Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusloa regulatsioonid

Uue ehitusseadustiku jõustumisega on muudetud ka ehitusloaga seonduvaid regulatsioone. Seetõttu annab seekordses uudisnupus Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Siret Siilbek lühikese ülevaate olulisematest ehitusloaga seotud sätetest.

Tänaseks tõenäoliselt kõigile ehitamisega pidevalt tegelevatele isikutele tuttav uue ehitusseadustiku lisas 1 ette nähtud tabel ehitistest, mille ehitamisel on ehitusluba vajalik. EhS § 38 lg 1 järgi annab ehitusluba õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Tabeli kohaselt on ehitusluba jätkuvalt nõutav eelkõige suuremahulisemate ehitustööde tegemise ning hoonete ja rajatiste ehitamise puhul.

Siiski tuleb arvestada, et ehitusseadustiku lisa 1 ei pruugi sisaldada kõiki ehitusloakohustuslikke juhtumeid ning luba võib osutuda nõutavaks ka muul juhul. EhS § 38 lg 3 alusel on pädeval asutusel põhjendatud juhul õigus anda ehitusluba või nõuda selle andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu käesoleva seadustiku lisas 1. Ehitusloa võib anda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele ning võrreldes seda käesoleva seadustiku lisas 1 sisalduvate sarnaste näitajatega.

Ehitusluba antakse 30 päeva jooksul, kuid tähtaeg mõistagi pikeneb, kui taotlus on esitatud puudustega. Ehitusloa väljastamisest keeldumise alused on valdavalt jäänud samaks, kuid olulise põhimõttena on lisatud EhS § 44 lg-sse 4, et keelduda saab ka juhul, kui ehitise või ehitamisega kaasneb kinnisasja omanikule või kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele selle mõjualas olevatele isikutele püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada. Seega saab ehitusluba väljastav asutus naabrusõigusi avaralt hinnata ning kaalutleda, kas need kaaluvad üles omaniku huvid ehitamiseks. Ehitusloa väljastamisest keeldumine sellel alusel riivab ehitada sooviva omaniku omandipõhiõigust, mistõttu tuleks ehitusloa väljastamisest keelduvat haldusakti põhjalikult põhjendada ning kaaluda erinevaid huvisid.

Juhul, kui ehitusluba on väljastatud, tuleb vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist esitada teatis ehitamise alustamise kohta.

Ehitusluba kehtib viis aastat. Siiski on võimalik ka pikem kehtivusaeg – nimelt, kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib see kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.01.2016 09:20

Vandeadvokaat Annika Vaid - Riigikohus selgitas tööõnnetuse kindlaks tegemise korda

Riigikogus selgitas 2.10.2019. a tsiviilasjas nr 2-17-11858 tehtud otsuses tööõnnetuse kindlaks tegemise korda. Viidatud vaidluses oli töötaja pöördunud kohtusse nõudega, milles palus, et kohus tuvastaks, et temaga  juhtunud õnnetus oli tööõnnetus. Riigikohus leidis, et sellise nõude lahendamine ei kuulu kohtu pädevusse. Kõrgeim kohus selgitas, ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.