Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - HEA TAVA!

Ehitusvallas on palju räägitud heast tavast ning seda kohustab järgima nii kehtiv seadustik kui kohustas ka eelmine ehitusseadus. Kehtiva ehitusseadustiku § 7 järgi tuleb ehitis projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus seadustikuga reguleeritud tegevuses.
Ehitusseadustiku tähenduses mõistetakse hea tava all seega nii head ehitus-, projekteerimis- kui korrashoiutava, mitte üksnes kitsalt kõnekäibes kasutuses olevat ehitustava.
Hea tava on laialt sisustatav ning ajas muutuv printsiipide ja väärtuste kogum. Selle järgi tuleb juhinduda ka normidest, mis ei tulene seadusest, vaid on käibes ning valdkonna väärtustes välja kujunenud.
Ehitusreeglite Nõukogu on 09.09.1994. a hea ehitustava ka kirja pannud. Kuigi sellel dokumendil õiguslik jõud puudub, saab seda pidada ühe osa hea ehitustava väljenduseks. Selles kirjeldatud seisukohad katavad üldtunnustatud väärtusi, nagu:

  • ehitised tuleb kavandada, püstitada, muuta ja korras hoida nii, et nad oleksid ehituskunstiliselt ja teostuselt heatasemelised ja oma keskkonda sobivad;
  • ei looks ülemäärast ohtu inimestele, varale ega keskkonnale;
  • nende tarbeomadused säiliksid kogu kavandatud eluea jooksul.

Siiski ei ole hea ehitustava piiratud üksnes nimetatus kirjeldatud seisukohtadega. Hea ehitustava mõiste on tänaseks päevaks märksa laiem ja on korduvalt leidnud erinevat sisustamist ka kohtupraktika poolt.
Kohtud on head tava kirjeldanud vastavalt erinevate vaidluste asjaoludele. Näiteks on Riigikohus leidnud, et osaks heast tavast on Eestis kehtivad standarditest tulenevad ohutusnõuded. Kuigi standardid ise on soovituslikud, ei saa soovituslikuks pidada nendest tulenevaid ohutusele suunatud nõudeid.
Samuti on Riigikohus leidnud, et head ehitustava on võimalik sisustada ka selliste ehitusnõuetega, mis ei tulene standarditest, vaid teaduskirjanduses avaldatud seisukohtadest, kutseorganisatsioonide reeglistikust või on tuletatavad loodusseadusest.
Riigikohtu seisukohtade järgi on hea ehitustava üheks osaks, et ehitis sobiks ümbritseva keskkonnaga. Ehituskvaliteedi üle peetavates vaidlustes on hea ehitustavaks peetud ka Soome kvaliteedinorme.
Lisaks sellele on hea ehitustava osaks peetud ka töövõtjate omavahelist koostöökohustust: samal objektil tegutsevad ehitajad peaksid kooskõlastama ehitusstandardid ja tagama standardite ühilduvuse.

Seega on hea ehitustava äärmiselt lai ning väljendab endast valdkonnas väljakujunenud oskuste ja teadmiste mõistlikku ja hoolsat järgimist. Hoolsa kohustuste täitmise, heauskse käitumise ning mõistlikkuse printsiibi järgmisega on järgitud ühtlasi ka head tava.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.02.2016 12:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.