Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tegemise kord

Eelmise kuu kuukirjas olid jutuks ehitise omaniku kohustused. Jätkates ka seekord teiste ehitamisest osa võtvate isikute kohustuste ja õiguste tutvustamist, tuleb juttu omanikujärelevalve tegemise korrast.

Alates 06.07.2015. a kehtib uus omanikujärelevalve teostamise kord, millest tuleb omanikujärelevalve tegemisel juhinduda. Praktikas siiski näiteks korrast nähtuvaid vorminõudeid ega tähtaegu tihti ei järgita.

Et omanikujärelevalve kontrollib ehitamise ja ehitatava ehitise lepingule ning õigusaktidele vastavust, samuti nõutavate dokumentide olemasolu ja nõuetekohasust, on iseenesestmõistetav. 

Oma töö käigus avastatud olulisematest puudustest tuleb viivitamatult sobival viisil teatada nii ehitise omanikku kui ehitajat. Sellisteks puudusteks on:

1)   ehitusprojekt ei vasta ehitusseadustikus sätestatud nõudele või ehitusloa aluseks olevale või ehitusteatisele lisatud ehitusprojektile;
2)   ei ole esitatud teatist ehitamise alustamise kohta;
3)   puudub nõuetekohane ehitustööde organiseerimise kava (kui see on nõutav);
4)   ehitamine ei vasta ehitusprojektile;
5)   kasutatav ehitustoode ja -materjal või ehitisse püsivalt paigaldatav seade ei vasta ehitusprojektile või nõuetele;
6)   ehitustööd tehakse ohtlikult või rikutakse tööohutuse nõudeid;
7)   ehitatav ehitis või ehitusplats on inimestele ohtlik;
8)   ehitusplatsi keskkond on saastatud või ehitamine saastab keskkonda;
9)   ehitustoote ja -materjali või ehitustehnoloogia kasutamine võib põhjustada ehitise nõuetele mittevastavuse;
10) tööohutuse nõuete võimalik rikkumine;
11) muud olulised asjaolud, mis võib mõjutada ehitamise või ehitise nõuetekohasust, eelkõige kui selline asjaolu on ettenähtud omaniku ja ehitaja vahelises lepingus.

Ülaltoodud loetelus mittesisalduvatest asjaoludest, mis rikuvad omanikujärelevalve teostaja hinnangul ehitise omaniku õigusi, tuleb omanikku teavitada kahe tööpäeva jooksul kirjalikult. Teavitamised tuleb sisse kanda ka ehitustööde päevikusse.

Loomulikult ei piirdu omanikujärelevalve funktsioon ehitusprotsessis üksnes puuduste avastamisega, vaid ka selliste puuduste kõrvaldamise nõudmisega. Oma nõuded tuleb esitada ehitajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe tööpäeva jooksul nõude esitamise alusest teada saamise päevast arvates. Omanikujärelevalve võib nõuda nii ehitusprojekti nõuetele vastavusse viimist, asjakohast dokumentatsiooni ja dokumenteerimist, tööde ümbertegemist ja materjalide/seadmete asendamis kui ka teatud juhtudel ehitamise peatamist.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.05.2016 15:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.