Sisukord

Vandeadvokaat Kristina Laarmaa - vaidlustamisõigusest värskes Euroopa Kohtu praktikas

 Kristina Laarmaa käsitleb teemat: Vaidlustamisõigusest värskes Euroopa Kohtu praktikas

 

Eesti kohtu- ja vaidlustuspraktikas üldtunnustatud põhimõtte järgi on hankemenetluses osalemise ainus seaduslik eesmärk majanduslik huvi sõlmida hankeleping – vaidlustuse rahuldamine peab aitama kaasa vaidlustaja õiguste kaitsele või rikutud õiguste taastamisele ning isiku õigus võrdsele kohtlemisele, ausale ja läbipaistvale hankemenetlusele ei ole RHS-i alusel kaitstav abstraktselt. Seejuures ei peagi vaidlustuskomisjon ega kohus kontrollima hankija otsuse seaduslikkust, kui ta jõuab eelnevalt järeldusele, et see ei puuduta vaidlustaja õigusi.

Selles valguses on huvipakkuv Euroopa Kohtu 4. juuli 2013 lahend nn Fastweb kohtuasjas nr C-100/12, kus pakkuja esitas vaidlustuse põhjusel, et edukas pakkumus ei vastanud tehnilise spetsifikatsiooni nõuetele, mistõttu oleks pakkumus tulnud tunnistada mittevastavaks. Eduka pakkumuse teinud pakkuja esitas vastuväite, mille kohaselt ka vaidlustaja enda pakkumus ei vastanud samadele hanketingimustele, mistõttu ei saa vaidlustajal olla vaidlustuse esitamise õigust.

 

 Pildid / - Kristina Laarmaa

Vandeadvokaat

Kristina Laarmaa

VARUL

Lähtudes põhimõttest, et vaidlustaja subjektiivsete õiguste rikkumine on nö eelküsimus, mis tuleb lahendada enne vaidlustatud hankija otsusele hinnangu andmist, võinuks see olukord seega tähendada, et vaidlustus jäetakse läbi vaatamata ning eduka pakkumuse valiku otsus jääb kehtima isegi siis, kui edukas pakkumus hanke tingimustele ei vasta. Siin leidis Euroopa Kohus, et lähtuvalt direktiivi 89/655 artiklist 1(3) ei ole EL õigusega kooskõlas siseriiklik norm, mis välistaks antud juhul vaidlustuse sisulise läbivaatamise ja seda põhjusel, et sõltumata vaidlustaja enda pakkumuse mittevastavusest oli vaidlustajal vaidlustuse esitamiseks õiguspärane huvi – kuivõrd edukas pakkumine oli vaidlustaja hinnangul samuti mittevastav, oleks vaidlustuse rahuldamise tulemusena pidanud korraldama uue hanke, sest käesoleval juhul osaleski hankel vaid kaks pakkujat, kes mõlemad esitasid mittevastava pakkumuse. Seega kinnitas Euroopa Kohus, et antud asjas pidi siseriiklik kohus vaidlustust menetlema ja andma sisulise hinnangu, kas edukas pakkumus oli hanke tingimustele mittevastav.

Viidatud Euroopa Kohtu lahend ei ava küll ust kõikidele hanke varasemates etappides elimineeritud pakkujatele hankes tehtud järgnevate otsuste vaidlustamiseks (ega peakski see nii olema) ning paljuski sõltus konkreetse lahendi tulemus vaidlusaluse hanke asjaoludest, ent lahend on siiski tähelepanuväärne samm edasi hankes osalejatele efektiivsete õiguskaitsevahendite tagamisel.

 

Hea blogi lugeja, olete oodatud 11.09.13 toimuvale vandeadvokaat Kristina Laarmaa koolitusele
 UUS! Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas – hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded


ning järgnevatele riigihangete alastele koolitustele

27.09.13 Veebiseminar - E-riigihangete keskkonna kasutajakoolitus hankijatele
08.10.13 Vaidlustuste praktika - riigihangete korraldamisel ilmnenud vead
17.10.13 UUS! Mida peab teadma hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamisel?
22.10.13 Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast
06.11.13 Riigihangete baaskoolitusprogramm
12.11.13 IT hangete praktilised nõuanded ja aktuaalne kohtupraktika
04.12.13 Riigihankeleping ja selle muutmine

Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel. 

Addenda koolituste kalender avaneb SIIT.

 

Teie küsimustele vastab meeleldi Elena Kirt telefonil 664 6420 ning e-posti aadressil elena.kirt@addenda.ee.

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
04.09.2013 14:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.